Ανεργία: Αξιοποιώντας την Τέχνη ως Εργαλείο Μετασχηματίζουσας Μάθησης

 1. MSc thesis
 2. Βογιατζής, Στέργιος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. Βιρβιδάκη, Αικατερίνη
 8. Βιρβιδάκη, Αικατερίνη | Πάντα, Δήμητρα
 9. Ανεργία
 10. 2
 11. 49
 12. 57
 13. Δημογραφικά Στοιχεία , Πίνακες https://www.google.gr/search? q=unemployment+art&rlz No Unemployment by Elizabeth Olds αγάλματα ανέργων ανδρών που ζούσαν σε μια γραμμή ανεργίας κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης στο Μνημείο FDR στην Ουάσινγκτον, D.C.
  • Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε, με συνοδοιπόρους τους εκπαιδευόμενους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου, να αναδείξουμε την καταλυτική παρουσία που μπορεί να έχει η τέχνη στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η έρευνα εστιάζει στην ανεργία και στον άνεργο. Σκοπός της είναι να διερευνηθεί εάν η τέχνη, ως εκπαιδευτική μέθοδος, οδηγεί στον κριτικό στοχασμό, στην ενσυναίσθηση και στο μετασχηματισμό στερεοτυπικών και άκριτων αντιλήψεων και συμπεριφορών. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται να προσεγγιστεί ο τομέας της ανεργίας μέσα από τη τέχνη, υπό το πρίσμα της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. Η τελευταία ως θεωρία βρίσκει πρόσφορο έδαφος προς εφαρμογή μέσω βιωματικών ομαδοσυνεργατικών εκπαιδευτικών τεχνικών που αφορούν στην επεξεργασία έργων τέχνης μέσω της μεθόδου του D. Perkins. Σκοπός, λοιπόν, αποτελεί, η ανάπτυξη αναστοχασμού και κριτικής προσέγγισης της ανεργίας, μέσα από την αξιοποίηση της διδακτικής εμπειρίας. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική και για αυτό το λόγο ως εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν οι συνεντεύξεις, που πάρθηκαν από εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση με θέμα την ανεργία και την μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία. Η έρευνα έδειξε ότι η συστηματική χρήση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να αναδείξει ευαίσθητα κοινωνικά φαινόμενα, όπως το ζήτημα της ανεργίας στην πραγματική τους διάσταση, να συσπειρώσει τις κοινωνίες και να τις ταυτίσει με το πρόβλημα του «άλλου», δηλαδή να καταλάβουμε τον άλλο τόσο βαθιά σαν να είμαστε εμείς στη θέση του.
  • In the present paper we will try, with our fellow trainees at Rethymnon Second Chance School, to highlight the catalytic presence that art can have in social life. Research focuses on unemployment and the unemployed. Its purpose is to investigate whether art, as an educational method, leads to critical thinking, empathy and transformation of stereotypical and unbiased perceptions and behaviors. In other words, it is intended to approach the field of unemployment through art in the light of Transformative Learning. The latter, as a theory, finds ground for application through experiential group co- operative educational techniques relating to the processing of works of art through the method of D. Perkins. The aim, therefore, is to develop a reflection and critical approach to unemployment through the use of teaching experience. The method followed was the qualitative and for this reason the data collection tool was the interviews, which were taken by students from the Second Chance School of Rethymno. It is important to mention that before the survey was conducted a micro-study on unemployment and transforming learning through the aesthetic experience. The research has shown that the systematic use of art in the educational process can reveal sensitive social phenomena, such as the issue of unemployment in their real dimension, to rally the societies and to identify them with the problem of the "other", ie to understand the other as deep as if we were in his place.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.