Οργανισμός μάθησης και εκπαιδευτική ηγεσία: Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλίας

Learning organization and educational leadership: Researching the views of adult educators at Second Chance Schools in Thessaly Greece (english)

 1. MSc thesis
 2. Τσιρογιάννη, Αγγελική
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 23 September 2018 [2018-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Τσιμπουκλή, Άννα
 8. Τσιμπουκλή, Άννα | Μπαμπάλης, Θωμάς
 9. οργανισμός μάθησης - learning organization | εκπαιδευτική ηγεσία - educational leadership | σχολεία δεύτερης ευκαιρίας - second chance schools
 10. 2
 11. 28
 12. 26
 13. Περιέχει πίνακες και γραφήματα
 14. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική, Τόμος '/ Αθανασούλα - Ρέππα Α,. Κουτούζης Μ.,Μαυρογιώργος Γ., Νιτσόπουλος Β. & Χαλκιώτης Δ.
  • Στο σημερινό κόσμο των αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης η προσαρμογή των εκπαιδευτικών οργανισμών σε οργανισμούς που μαθαίνουν θεωρείται κομβικό σημείο αλλά και μελλοντικό πλεονέκτημα. Η εκπαιδευτική ηγεσία θεωρείται καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη μιας σχολικής μονάδας σε οργανισμό μάθησης. Δημιουργείται η απαίτηση ηγετών που θα έχουν και θα εμπνεύσουν με το όραμά τους, που θα αμφισβητήσουν και θα προβούν στις απαιτούμενες αλλαγές. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε η ύπαρξη ελάχιστων ερευνών σχετικών με την εξέλιξη των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε οργανισμούς μάθησης. Η παρούσα ερευνητική μελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση, την ανάλυση και την παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονταν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλίας σχετικά με την παρουσία χαρακτηριστικών οργανισμού μάθησης στη σχολική τους μονάδα και το ρόλο της ηγεσίας ως παράγοντα εξέλιξης των ΣΔΕ σε μανθάνοντες οργανισμούς. Διεξήχθη δειγματοληπτική έρευνα στα ΣΔΕ Θεσσαλίας την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2018. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου ενώ για την ανάλυση των ποσοτικών ευρημάτων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ΣΔΕ έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους όλες τις διαστάσεις του οργανισμού μάθησης σε ένα σχετικά σημαντικό βαθμό. Σε ότι αφορά την ηγεσία διαπιστώνεται ο καθοριστικός ρόλος του εκπαιδευτικού ηγέτη στο μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε οργανισμό μάθησης.
  • In today's world of change and globalization, the adaptation of educational institutions to learning organizations is considered a focal point and a future asset. Educational leadership is seen as a determining factor in the development of a school unit in a learning organization. It creates the demand of leaders who will have and will inspire with their vision, who will challenge and make the necessary changes. The bibliographic review found the existence of minimal research on the evolution of Second Chance Schools into learning organizations. This research study aimed at exploring, analyzing and presenting the views of adult educators working at Second Chance Schools in Thessaly about the presence of learning attributes in their school unit and the role of leadership as a factor in the development of SCS in learning organizations. A sampling survey was conducted in the SCS of Thessaly in the period April - May 2018. The data collection was carried out using a questionnaire, while statistical analysis was used to analyze the quantitative findings. The results showed that SCS have incorporated into their function all the dimensions of the learning organization to a relatively large extent. In terms of leadership, the educational leader's role in transforming the school into a learning organization is determined.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές