Η διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή του διάσταση.

The intertemporal development of the institution of Labour Inspection in Greece and its European aspect. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά
 6. 131
 7. ΤΕΝΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 10. 4
 11. 22
 12. 9
 13. Υπάρχουν πίνακες, γραφήματα , εικόνες και στο τέλος παραρτήματα.
 14. Ασφάλεια εκτέλεσης Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004/ Καλλιόπη Σαΐνη, Ιωάννης Σουφλής
  • Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης του θεσμού της Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή του διάσταση. Συγκεκριμένα εξετάζεται η εξέλιξη του εν λόγω θεσμού σε σχέση με το κατασκευαστικό τομέα και την εν γένει διαχείριση των τεχνικών έργων, ιδιαίτερα από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και σήμερα καθώς επίσης και η αντίστοιχη εξέλιξη του θεσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω διπλωματική εργασία θα εστιάσει ιδιαίτερα στη διασφάλιση της ποιότητας των τεχνικών έργων μέσα από την οπτική ματιά του θεσμού της Επιθεώρησης Εργασίας και θα διερευνήσει σε βάθος και τα αντίστοιχα δρώμενα σε δύο άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στην Αυστρία και στη Πορτογαλία. Η επιλογή των δύο αυτών χωρών έγινε με βασικά κριτήρια την εξέταση του θεσμού σε μία χώρα της Κεντρικής Ευρώπης ίσης πληθυσμιακά με την Ελλάδα αλλά με περισσότερο «αυστηρό ύψος» στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων και σε μία χώρα της Νότιας Ευρώπης εξίσου ίσης πληθυσμιακά με την Ελλάδα και με ανάλογο ταμπεραμέντο. Η εργασία παρουσιάζει αρχικά την εξέλιξη του Κράτους Πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Στο κύριο σώμα της εργασίας παρουσιάζεται μια επισκόπηση των ελεγκτικών μηχανισμών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα και επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση των εργασιακών σχέσεων της χώρας μας με τις αντίστοιχες εργασιακές σχέσεις της Αυστρίας και της Πορτογαλίας.
  • The aim and the object of this postgraduate dissertation is the exploration of the intertemporal development of the institution of Labour Inspection in Greece and its European aspect. Specifically it is examined the development of the forementioned institution in relation with the consruction sector, as a whole as with the management of technical works, especially from the time that Greece became member of the European Community up to today. This dissertation will focus especially on the quality assurance of the construction works from the point of view of the institution of the Labour Inspection and thoroughly investigate the respectively events in two other countries of the European Union and specifically in Austria and Portugal. The choice of these two countries is done with key criteria the examination of the institution within a country of the Central Europe with equal population with Greece, but with a stricter style in approaching such issues and within a country of the South Europe with equal population with Greece and with analog temperament. This dissertation firstly presents the development of the welfare state in the European Union and in Greece. In the body of this dissertation it is presented an overview of the audit mechanisms in the European Union and in Greece, and it attempts a comparison of the labour affairis in country with the corresponding affairs in Austria and in Portugal.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.