Μέτρηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε τεχνικά έργα: Η περίπτωση ενός σιδηροδρομικού έργου

The process of labor productivity measurement in a construction site and especially in a railway construction site (english)

 1. MSc thesis
 2. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 10 September 2017 [2017-09-10]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 8. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 9. Παραγωγικότητα Εργασίας | Benchmarking
 10. 1
 11. 161
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη της παραγωγικότητας εργασίας σε ένα εργοτάξιο με τη διαδικασία της συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking) και πιο συγκεκριμένα εστιάζει στις παράπλευρες εργασίες που αποτελούν τμήμα των σιδηροδρομικών εργασιών της γραμμής Κιάτο – Ροδοδάφνη. Τα δεδομένα του ερευνητικού τμήματος της εργασίας είναι πραγματικά και ελέχθησαν από την παρατήρηση και την καταγραφή των διαδικασιών για 19 συνεχόμενες μέρες από τον μηχανικό του έργου. Στο πρώτο και εισαγωγικό μέρος της εργασίας θα παρουσιαστούν οι έννοιες του τεχνικού έργου, δημοσίου και μη, οι φορείς που εμπλέκονται σε ένα κατασκευαστικό έργο, η συνολική πορεία του κλάδου των κατασκευών διεθνώς και στον ελλαδικό χώρο, ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα και θα παρατεθούν επαρκή στοιχεία, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει το είδος των καθυστερήσεων και των διαταραχών που προκύπτουν σε ένα εργοτάξιο καθώς και τις επιπτώσεις αυτών στην κατασκευαστική διαδικασία. Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας εμβαθύνει στην έννοια της παραγωγικότητας και της παραγωγικότητας εργασίας στο εργοτάξιο. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται διαφορετικοί δείκτες παραγωγικότητας ανάλογα με τον σκοπό τον οποίο υπηρετούν, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα σε ένα εργοτάξιο και τελικώς οι δυσκολίες μέτρησης της παραγωγικότητας. Μια παρόμοια ανάλυση ακολουθείται για την παραγωγικότητα εργασίας – ορισμοί, δείκτες μέτρησης, παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα εργασίας). Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις τεχνικές μέτρησης της παραγωγικότητας, ώστε να γίνει κατανοητή η επιλογή της μεθόδου δειγματοληψίας της εργασίας που ακολουθείται στο ερευνητικό μέρος της εργασίας. Η ανασκόπηση των μοντέλων παραγωγικότητας μας επέτρεψε να δικαιολογήσουμε την επιλογή ενός υβριδικού μοντέλου βασισμένου στο Activity model που εφαρμόζει πιο επιτυχώς στις ανάγκες της μεθόδου benchmarking. Το τέλος του δεύτερου κεφαλαίου καλύπτει μία εκτενής ανάλυση της μεθόδου benchmarking και τον καθορισμό των Key Indicators προς σύγκριση. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθόδου στα δεδομένα. Υπολογίζεται η παραγωγικότητα βάσης με τρεις διαφορετικούς μεθόδους (μέθοδος του Zink, Μέθοδος του Thomas και η μέθοδος Statistical Clustering) και τέλος υπολογίζονται και συγκρίνονται οι Key Indicators (DI, PR, PMI) με αυτούς μιας παρόμοιας εργασίας. Οι συγκρίσεις των δεικτών βοηθούν στο να εξαχθούν συμπεράσματα για τη ροή του έργου, αποτελεσματικότητα του έργου, τη διοικητική απόδοση αντίστοιχα. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής παρατίθενται προτάσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας εργασίας στο συγκεκριμένο εργοτάξιο που πηγάζουν από μια εκτενής βιβλιογραφία. Λέξεις κλειδιά: Παραγωγικότητα της εργασίας, σιδηροδρομικό έργο, benchmarking, παραγωγικότητα βάσης, βελτιώσεις.
  • This dissertation aims to illuminate the process of labor productivity measurement in a construction site and especially in a railway construction site, this of the line Kiato- Rododafni, Greece. This study is motivated by two research questions (a) The implementation of benchmarking method in measurement process facing the restrictions driven form the specific project – the case of a railway project- and (b) the improvements in labor productivity that can be implemented in the specific project. This study advances our understanding in the labor productivity in a construction site in Greece, providing that limited literature review exists on that subject and none in the case of a railway project. The theoretical part of the dissertation consists of extended literature review on the concepts of productivity and labor productivity including terminology, indicators, factors that influence labor productivity, methodologies for data collection and benchmarking. Our data collection method is the Activity Sampling. Our data are real come from observation for 19 consecutive days in the construction site by the supervisor. The practical part of the dissertation covers the calculation of the baseline productivity by three different methods (Zing Method, Thomas Method, and Statistical Clustering Method) for more precise results. The calculation of the Key Performance Indicators is followed. The calculated indicators are the DI, the PR and the PMI. In continuance, they are comparing to the results of the benchmarking methodology of another study and useful conclusions are drawn. In the last part of the dissertation, useful suggestions for improvement of labor productivity in the specific project are presented, drawn from a vast literature review upon this subject. Key words: Labor Productivity, Railway construction site, Benchmarking, Baseline productivity, Improvements.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.