Μέτρηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε τεχνικά έργα: Η περίπτωση ενός σιδηροδρομικού έργου