Κίνδυνοι για την Ασφάλεια & την Υγεία των Εργαζομένων σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Employee Safety and Health Hazards in Wastewater Treatment Plants (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 07 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-07]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. ΣΓΟΥΡΟΥ, ΕΥΑ
 8. ΤΕΝΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 9. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία | Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων | Κίνδυνος | Ατύχημα | Διερεύνηση Απόψεων
 10. 4
 11. 13
 12. 30
 13. Περιέχει: 1. Πίνακες , 2. Διαγράμματα, 3. Εικόνες, 4.Σχήματα,
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζονται οι γνώσεις των εργαζομένων αναφορικά με τους κανόνες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, όπως αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται, και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους, κατά τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. H λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων βασίζεται στη συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων, στην επεξεργασία για τη συγκέντρωση των ρύπων και την απομάκρυνση των ρυπογόνων-παθογόνων-μολυσματικών συστατικών των υγρών στοιχείων, στη χρήση του επεξεργασμένου υγρού προϊόντος για άρδευση ή προς ασφαλείς φυσικούς αποδέκτες, και στη διάθεση – διαχείριση του στερεού προϊόντος (λυματολάσπη), που ανάλογα με την επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή απομακρυνθεί σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Οι εργαζόμενοι σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων έρχονται αντιμέτωποι με κινδύνους που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε φυσικούς, βιολογικούς, χημικούς, μηχανικούς, οργανωτικούς και σε ψυχολογικούς. Η έρευνα του αντικειμένου μελέτης γίνεται μέσω της μεθόδου ανάλυσης ερωτηματολογίου, αναφορικά με το κατά πόσο οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που διέπουν το χώρο εργασίας τους, τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται. Το ερωτηματολόγιο απεστάλη σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με προσωπική παράδοση στις εγκαταστάσεις κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2019. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας καθώς και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ασφάλειας και υγείας.
  • This diploma thesis examines the workers' knowledge regarding occupational safety and health (OSH) regulations, as they are to be applied, and the risks encountered during the operation of Wastewater Treatment Plants. The operation of Wastewater Treatment Plants (WWTPs) can be summarized in the collection of waste water, the treatment of the concentration of pollutants and the removal of pollutant, pathogenic and contaminating components of the liquid elements. The processed liquid product is used either towards irrigation or towards safe natural recipients, while solid product (sewage sludge) can be reused or disposed to a landfill site depending on the nature of the treatment. Employees working in WWTPs are confronted with a wide array of risks such as natural, biological, chemical, mechanical and psychological risks, as well as those concerning organization. This particular study is carried through by adopting the questionnaire analysis method. The questionnaire, examining whether employees are aware of the risks in their workplace, the risks’ resolution and the measures to be taken, was delivered to Wastewater Treatment Plants and Municipal Water Supply and Irrigation Enterprises by e-mail or by personal delivery on site during the period April - May 2019. The processing of the questionnaire results demonstrated the majority of workers to be aware of the safety rules and the necessary protection, safety and health measures.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές