ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

TIME AND COST SCHEDULING OF A SCHOOL COMPLEX RETROFIT (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λαμπρινού, Ευλαλία
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 09 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-09]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 177
 7. Πνευματικός, Νικόλαος
 8. διαχείριση έργου | project management | ενίσχυση | retrofit | χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργου | time and cost scheduling | δημόσιο κτίριο | public building | σχολείο | school
 9. 26
 10. 10
 11. Περιέχει: 48 σχήματα, 29 εικόνες, 20 πίνακες, 14 διαγράμματα.
  • Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη σε επίπεδο χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού ενός δημοσίου οικοδομικού έργου ενίσχυσης δύο κτιρίων σχολικού συγκροτήματος με σεισμικές βλάβες το 2014, στην Κεφαλονιά. Πρόκειται για ένα διόροφο και ένα τριόροφο κτίριο με φέροντα οργανισμό από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Τα κτίρια παρουσιάζουν ρηγματώσεις από τους σεισμούς καθώς και προβλήματα φθοράς σκυροδέματος και διάβρωσης οπλισμών. Μετά τη βιβλιογραφική αναφορά στις επισκευές-ενισχύσεις υπαρχόντων κατασκευών Ω/Σ καθώς και στο χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό έργων γίνεται παρουσίαση των δύο κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος με έμφαση στην πρόταση ενίσχυσης και την τεχνική περιγραφή της μεθόδου κατασκευής. Η στατική μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης εκπονήθηκε από την εταιρία EQUIDAS Consulting Engineers για λογαριασμό των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. Εφαρμόζεται δομική ανάλυση του έργου (WBS), γίνονται οι απαραίτητες προμετρήσεις, καθορίζονται οι εργασίες, η διάρκεια και η αλληλουχία τους και γίνεται μία εύλογη παραδοχή διαθέσιμων πόρων προσωπικού. Παράλληλα, συντάσσεται ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα δημόσια έργα. Τα δεδομένα εισάγονται και επεξεργάζονται με το λογισμικό MicroSoft Project 2013. Μετά την ολοκλήρωση του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού της ενίσχυσης των δύο κτιρίων με παράλληλες εργασίες (αρχικό σενάριο), εξετάζονται δύο εναλλακτικά σενάρια. Στο πρώτο εξετάζεται η ταυτόχρονη ενίσχυση των δύο κτιρίων χρησιμοποιώντας κοινούς πόρους προσωπικού και όμοιο περιορισμό διαθέσιμων πόρων προσωπικού με το αρχικό σενάριο και στο δεύτερο εξετάζεται το πρώτο εναλλακτικό με αυξημένους πόρους προσωπικού. Τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι: • πολλαπλά οφέλη του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού στα έργα, • το λογισμικό MicroSoft Project 2013 είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και δίνει την δυνατότητα ευρείας χρήσης του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού στα έργα. Τα ειδικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι: • οικονομία χρόνου που επιτυγχάνεται όταν συνδυάζονται με κατάλληλο τρόπο οι εργασίες στα δύο κτίρια χωρίς αύξηση των πόρων, • οικονομία χρόνου της ταυτόχρονης ενίσχυσης των δύο κτιρίων που επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των πόρων.
  • This thesis studies the time and cost scheduling of the repair of two public school buildings that suffered damages by the Cephalonia earthquake sequence of 2014. These are 2-story and 3-story RC buildings with earthquake induced cracks along with concrete wear and steel rebar corrosion problems. Literature review of the state of the art of strengthening of existing RC structures as well as time and cost scheduling is followed by a brief presentation of the two buildings of the school complex. Emphasis is given on the study of retrofit design and the technical description of the construction method, as elaborated by EQUIDAS Consulting Engineers on behalf of Building's Infrastructures S.A. WBS is applied, quantity survey of materials is carried out, the tasks, duration and sequence are determined and a reasonable assumption of available personnel resources is made. At the same time, the project budget is drawn up in accordance with the applicable public works legislation. MicroSoft Project 2013 is used to process all data and variables of the project. After the completion of time and cost scheduling of the retrofit of buildings with simultaneous construction operations on both buildings (initial scenario), two alternative scenarios are checked. First scenario assumes common use of personnel resources on both buildings according to the initial scenario and the second scenario is following the philosophy construction sequence of the first scenario, using additional personnel on site. The overall conclusions are: • multiple benefits of time and cost scheduling in projects, • MicroSoft Project 2013 software is particularly handy and allows for widespread use of time and cost scheduling in projects. The specific conclusions are: • time savings achieved when work in the two buildings is properly combined without increasing resources, • time savings achieved with simultaneous retrofit of the two buildings through increase of resources.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.