Διοίκηση & σχεδιασμός έργου πληροφορικής δημοσίου από την πλευρά του κυρίου του έργου: Ψηφιοποίηση αρχείου και ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση των τεκμηρίων

Management and planning of an IT project in the public sector on the part of the master of the project : Digitization of document archives and development of a system for the management of the digitized documents (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κούτσου, Γεωργία
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 13 Μαίου 2017 [2017-05-13]
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Κώστογλου, Βασίλειος
 8. Μενεγάκη, Αγγελική
 9. Ψηφιοποίηση | Τεκμήριο | Διοίκηση έργου | Διαχείριση έργων Πληροφορικής | Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα | Πλατφόρμα ψηφιοποίησης | Βάση δεδομένων | Digitization | Document | Project Management | Management of Information Technology Projects | Intergrated Information System | Digitization platform | Database
 10. 1
 11. 21
 12. 6
 13. Πίνακες, σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες
 14. Ξένος, Μ., Σταμέλος, Ι., Φιτσίλης, Π. (2008). Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής – Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες (τόμος Δ’). Σχεδιασμός Λογισμικού. Πάτρα : ΕΑΠ
  • Η εισαγωγή των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στο δημόσιο τομέα συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη ή της επιχείρησης που συναλλάσσεται με το δημόσιο και οδήγησε στην ανάγκη της διοίκησης/διαχείρισης των έργων Πληροφορικής με ανάλογο τρόπο όπως με τα τεχνικά έργα, με ανάλογη επίδραση στις εσωτερικές λειτουργίες μιας υπηρεσίας. Αυτό οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην προσαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη, αποτελεσματική και ταχύτερη συναλλαγή του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες. Η παρούσα διπλωματική αποσκοπεί να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την προετοιμασία ενός έργου Πληροφορικής, από την πλευρά του κυρίου του έργου, σε ότι αφορά το σχεδιασμό και τη διοίκηση του, από την στιγμή της σύλληψης του ως την οριστική παραλαβή του, με μελέτη περίπτωσης. Το εξεταζόμενο έργο αφορά την ψηφιοποίηση ενός αρχείου και την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των τεκμηρίων το οποίο ενδιαφέρεται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής. Παρουσιάζονται ο σχεδιασμός του έργου από την πλευρά του φορέα υποδοχής, η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης, οι φάσεις, τα τελικά παραδοτέα του έργου, οι λειτουργίες της εφαρμογής διαχείρισης της συλλογής και τέλος οι ρόλοι των ομάδων διοίκησης. Η πρόταση προσπαθεί να απαντήσει στο πως αυτό το τεράστιο αρχείο θα γίνει άμεσα προσβάσιμο σε ένα ενιαίο περιβάλλον ασφαλούς διαχείρισης και πλήρους αξιοποίησης της πληροφορίας των τεκμηρίων. Ως εκ τούτου, θα μπορέσει να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για κάθε μελλοντικό έργο ψηφιοποίησης και άλλων κρίσιμων αρχείων της Περιφέρειας Αττικής. Η κρίσιμη διαφορά της μελέτης περίπτωσης είναι ότι το παραγόμενο ΟΠΣ θα εξυπηρετήσει τις εσωτερικές λειτουργίες οργανωτικής υποστήριξης της υπηρεσίας και όχι την ανάδειξη του υλικού στο διαδίκτυο όπως γίνεται μέχρι τώρα σε όλα τα έργα ψηφιοποίησης. Συνεπώς η παρούσα ανάλυση είναι απόλυτα χρήσιμη για το σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος που εξυπηρετεί την εσωτερική διοικητική διαχείριση της πληροφορίας του ψηφιοποιημένου υλικού. Τέλος η επιτυχία ενός τέτοιου έργου θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ψηφιοποιησή του αρχείου, τις εύστοχες απαιτήσεις των χρηστών, την ικανοποίηση αυτών και την ασφάλεια & αξιοπιστία του συστήματος.
  • The adoption of Information Technologies and Telecommunications in the public sector contributed to the modernization of the public administration in order to serve directly the citizen or business that deal with the public sector and led to the need for the administration/management of IT projects in a manner analogous to the construction projects with similar effect on the internal operations of a service. This resulted, inter alia, in the adjustment of the legislation in order to ensure the orderly, efficient and fast transaction of citizens to public services. This thesis aims to present an integrated proposal for the preparation of an IT project, on the part of the Master of the project, concerning its management and planning, since the project conception to its final acceptance with a case study. The selected project refers to a future project concerning the digitization of document archives and the development of a system for the administration of the digitized documents, which the Region of Attica is interested in implementing. The project planning on the part of the host institution, the proposed methodology for the implementation of the project, the phases, the final deliverables, the application functions for the administration of the collection and finally the roles of project management teams are presented. This proposal attempts to answer how this huge archive of the documents will be directly accessible in an integrated environment of safe management and full exploitation of the information of the objects. Therefore, it will be a decisive factor for any future digitization project of other critical archives of Attica Region. The critical difference of the case study is that the produced IT system will serve the internal functions of organizational support of the service and not the publication of the material on the web as it is so far in all digitization projects. Consequently this analysis is absolutely useful to plan an IT system which serves the internal administrative management of the information of the digitized material. Finally, the success of such a project will depend upon the successful digitization of the documents, the precise requirements of the users, the satisfaction of them and the security & reliability of the system.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.