Διπλωματία των πόλεων. Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. Κουρή, Μαρία, Δρ.
 8. Διπλωματία πόλεων και City Diplomacy | Πολιτιστική Διπλωματία και Cultural Diplomacy
 9. 6
 10. 49
 11. 0
  • Η πολιτισμική ταυτότητα των σύγχρονων πόλεων και η προώθηση αυτής αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους φορείς άλλων πόλεων. Η δημιουργία σχέσεων διπλωματίας πόλεων με τη χρήση του εργαλείου του πολιτισμού μπορεί να επιφέρει σημαντικά πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και ως εκ τούτου προωθείται σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη θεωρητική διερεύνηση των εννοιών της «Διπλωματίας Πόλεων» και της «Πολιτιστικής Διπλωματίας» και στην εμπειρική διερεύνηση μέσω ανασκόπησης μελέτης και ποιοτικής έρευνας των δράσεων που αναλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στον συγκεκριμένο τομέα. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου ανοικτού τύπου, στο οποίο συμμετείχαν εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι απασχολούνται στο Τμήμα Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει πληθώρα δράσεων χρησιμοποιώντας εργαλεία πολιτιστικής διπλωματίας και διπλωματίας πόλεων οι οποίες έχουν συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος παρά το χαμηλό επίπεδο ενισχύσεων που δέχεται από την Πολιτεία.
  • The cultural identity of modern cities and its promotion is an important tool for the development of cooperative relationships with other cities. Creating city diplomacy relations using cultural tools can bring important cultural, economic and social benefits and thus is promoted in recent years. This thesis aims to a theoretical investigation of the "City Diplomacy" and "Cultural Diplomacy" concepts and to an empirical investigation by using review techniques and qualitative methods in order to evaluate the actions undertaken by the Municipality of Thessaloniki. The qualitative research was conducted by using open-ended semi-structured questionnaires with the participation of employees in the Department of Tourism and International Relations of the Municipality of Thessaloniki. The results revealed that the Municipality of Thessaloniki has developed multiple actions using cultural diplomacy and city diplomacy tools, which have contributed significantly to the promotion of the local cultural product despite the low level of aid received from the State.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.