Διερευνώντας την επίδραση της διδασκαλίας της γραμματικής στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο.

Exploring the impact of teaching grammar within a CLIL framework in primary school. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καρβουντζή, Αικατερίνη-Ελένη
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Αγγλικά
 6. 137
 7. Kάλφογλου, Χριστίνα
 8. Κάλφογλου, Χριστίνα | Χοστελίδου, Θεοδώρα
 9. CLIL,Grammar,Motivation,Young Learners. | ΟΕΠΓ,γραμματική, κίνητρα,μαθητές πρώιμης ηλικίας.
 10. 7
 11. 74
 12. Περιέχει : Πίνακες, Εικόνες.
 13. Kitsiou, V. (2012).‘Using stories as a stimulus to teach grammar to young EFL learners’. Unpublished dissertation, Ηellenic Open University.
  • Η φιλοσοφία της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (ΟΕΠΓ) σε σχέση με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αποτελεί, τελευταία, αντικείμενο διερεύνησης. Όσον αφορά στη γραμματική, συγκεκριμένα, η έρευνα σχετικά με τα οφέλη της εκμάθησης της γραμματικής μέσα στο πλαίσιο της ΟΕΠΓ έχει κάνει τα πρώτα της βήματα. Μέχρι στιγμής, έχει συμπεριλάβει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφήνοντας χώρο για περαιτέρω έρευνα στην ίδια βαθμίδα σπουδών και δημιουργώντας τη βάση για τη διερεύνηση της επίδρασης της ΟΕΠΓ στην εκμάθηση της γραμματικής για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της διδασκαλίας της γραμματικής μέσα στο πλαίσιο αυτό καθώς και της επίδρασης της διδακτικής αυτής στα κίνητρα μάθησης των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Αφορά μια πειραματική ομάδα που διδάχθηκε γραμματική μέσα από μια σειρά μαθημάτων ΟΕΠΓ και Επιστήμης του Διαστήματος και μια ομάδα ελέγχου που διδάχθηκε γραμματική μέσα από μια σειρά μαθημάτων του βιβλίου Αγγλικών της Πέμπτης Δημοτικού, που παρέχεται στους μαθητές των δημόσιων σχολείων. Η επίδοση των δύο ομάδων στη γραμματική συγκρίθηκε μέσα από δοκιμασίες που έλαβαν χώρα πριν και μετά την παρέμβαση, καθώς και μέσω των φύλλων παρατήρησης της καθηγήτριας-ερευνήτριας. Tα κίνητρα μάθησής τους ελέγχθηκαν από αντίστοιχα ερωτηματολόγια. Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα της ΟΕΠΓ σημείωσαν καλύτερες βαθμολογίες στη γραμματική. Επιπλέον, τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που διερευνούσαν τα κίνητρα έδειξαν ότι η ΟΕΠΓ κινητροποίησε περισσότερο τους μαθητές από ό,τι το πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας του δημόσιου σχολείου. Περαιτέρω έρευνα θα συμβάλει στη γενίκευση των αποτελεσμάτων αυτών.
  • CLIL philosophy in learning languages has been explored a lot lately. As regards grammar in particular, research on the gains of grammar learning within the CLIL framework has made its first steps. So far, it has involved secondary education, leaving room for further research and creating the basis for investigating CLIL grammar effects on young learners in primary education. The present study aims at investigating the benefits of grammar teaching within a CLIL framework and the effect CLIL has on the motivation of primary school students. It involves an experimental group, which was taught grammar through a series of CLIL Space Science lessons, and a control group, which was taught grammar through a series of lessons to be found in the Fifth grade English course-book, provided by the Ministry of Education. The performance of the two groups in grammar was measured and compared through pre- and post- tests and teacher observation, while motivation effects were explored by motivation questionnaires. The results of the research showed that the students who attended the CLIL program obtained higher test scores in grammar. Moreover, the motivation questionnaires demonstrated that the CLIL syllabus motivated students more than the state school language program. This means that CLIL grammar opens up promising research paths. Further research on grammar teaching in a CLIL context would be needed, however, in order for these findings to be generalized.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.