Προωθώντας τη Διαπολιτισμική Επικοινωνιακή Ικανότητα με τη μέθοδο Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Promoting Intercultural Communicative Competence through CLIL instruction in the context of Greek Primary Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λαγού, Φωτεινή
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Αγγλικά
 6. 141
 7. Ζορμπάς, Βασίλειος
 8. Ζορμπάς, Βασίλειος | Καζαμία, Βασιλεία
 9. Content and Language Integrated Learning Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας | Intercultural Communicative Competence Διαπολιτισμική Επικοινωνιακή Ικανότητα
 10. 6
 11. 177
 12. 0
  • Η Διαπολιτισμική Επικοινωνιακή Ικανότητα αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ζητήματα στο χώρο της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, δεδομένων των προκλήσεων που η πολιτιστική διαφορετικότητα έχει θέσει στις άλλοτε ομοιογενείς τάξεις μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει τις διαπολιτισμικές πρακτικές των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς και το βαθμό στον οποίο η Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας, ένα μοντέλο μάθησης που ακόμη αγωνίζεται για αναγνώριση στην Ελλάδα, προάγει διαπολιτισμικές γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας ένα μεικτό μοντέλο έρευνας, η παρούσα μελέτη διερευνά τη σημασία που προσδίδουν οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής γλώσσας στους διαπολιτισμικούς στόχους, τους τρόπους με τους οποίους η πολιτιστική διάσταση εκφράζεται στην επαγγελματική πράξη, την πιθανή συμβολή της μεθόδου Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής ευαισθησίας, καθώς και τα οφέλη αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο. Η ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας φέρνει στο φως ένα πλήθος περιοριστικών παραγόντων, αλλά και τη δυνατότητα που δίνει η μέθοδος Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να προωθηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος. Φιλοδοξία της παρούσας διατριβής είναι τα ευρήματά της να αποτελέσουν έναυσμα για μελλοντικές, πιο εκτεταμένες μελέτες, οι οποίες θα θέσουν τη βάση για μια αλλαγή στην Ελληνική διαπολιτισμική εκπαίδευση και πολιτική.
  • Intercultural Communicative Competence constitutes one of the most burning issues in Foreign Language education given the challenges cultural diversity poses to our formerly homogeneous classrooms. In this milieu, this dissertation attempts to explore the intercultural practices of EFL teachers working in primary schools in Greece, as well as the extent to which Content and Language Integrated Learning (CLIL), which is still striving for recognition in the particular context, promotes the development of intercultural knowledge, attitudes and skills. More specifically, by applying a mixed method research model, the present study investigates the importance primary EFL teachers in Greece attach to intercultural objectives, the way the cultural dimension is articulated in professional praxis, the potential of a CLIL approach to foster intercultural sensitivity, as well as the perceived gains and challenges CLIL practitioners face in the context of primary education. The analysis of the findings shed light on a number of constraining factors along with the potential of CLIL to circumvent obstacles and promote intercultural dialogue. It is hoped that the implications of the findings will pave the way for future full-scale research which will serve as a basis for the much needed change in intercultural education and policy in Greece.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές