Δεξιότητες κριτικής σκέψης στο πλαίσιο εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα : Οι απόψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών.

Critical thinking skills in the Greek EFL context: Teachers' attitudes and practices. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΙΣΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 25 September 2021 [2021-09-25]
 5. Αγγλικά
 6. 85
 7. ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ, ΖΩΗ
 8. ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ, ΖΩΗ | ΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 9. Critical thinking | 21st century skills | EFL teachers’ attitudes and practices | Κριτική σκέψη | δεξιότητες 21ου αιώνα | πρακτικές καθηγητών αγγλικής γλώσσας
 10. 4
 11. 1
 12. 42
 13. Περίεχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Ο 21ος αιώνας έχει σημαδευτεί από ραγδαίες αλλαγές, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια σειρά από νέες δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσουν οι μαθητές ως μελλοντικά μέλη της κοινωνίας να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις προκλήσεις αυτού του αιώνα. Η κριτική σκέψη αποτελεί μια από αυτές τις δεξιότητες, γνωστές και ως δεξιότητες του 21ού αιώνα, η οποία θεωρείται αναγκαία για την επιβίωση στον 21ο αιώνα και είναι ζωτικής σημασίας τα εκπαιδευτικά συστήματα να στοχεύσουν στην συστηματική ανάπτυξή της (Kavanoz & Akbaş, 2017). Στην προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο εξασκούνται και αναπτύσσονται οι δεξιότητες κριτικής σκέψης στο ελληνικό πλαίσιο εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσα, η παρούσα έρευνα στοχεύει να εξετάσει αν οι καθηγητές της αγγλικής γνωρίζουν τί ακριβώς περιλαμβάνει η κριτική σκέψη, εάν το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές να βελτιώσουν την κριτική σκέψη, και εάν οι καθηγητές είναι πρόθυμοι να ενσωματώσουν δραστηριότητες που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, παρά τις προκλήσεις. Για τον λόγο αυτό, διεξήχθη ποσοτική και ποιοτική έρευνα για την συλλογή στοιχείων. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν αποκάλυψαν ότι οι περισσότεροι καθηγητές είναι γνώστες των όρων και ορισμών που συνδέονται με τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, αν και δεν έχουν ολοκληρωμένη γνώση του τρόπου με τον οποίο οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται μπορούν να προωθήσουν την κριτική σκέψη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο σχετικό μάθημα ή σεμινάριο. Επιπροσθέτως, είναι πρόθυμοι να ενσωματώσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης στη μαθησιακή διαδικασία και τα σημαντικότερα εμπόδια σ’ αυτό είναι οι χρονικοί περιορισμοί και ο προσανατολισμός προς στις εξετάσεις που υιοθετούν τα περισσότερα μαθήματα.
  • The 21st century has been marked by radical changes that necessitate a new set of skills and competences in order for learners and future members of society to be successful and capable of facing the challenges of the new century. Critical thinking is one of those skills, known as 21st Century Skills, which is considered to be essential for surviving in the 21st century and it is vital that educational systems aim at developing it systematically (Kavanoz & Akbaş, 2017). In an effort to investigate the extent to which critical thinking skills are purposefully practiced and developed in the Greek EFL context, the present study aims to examine whether teachers of the English Language in the Greek EFL context are aware of what critical thinking involves, whether the teaching materials employed offer opportunities for learners to enhance critical thinking and whether teachers are willing to incorporate tasks focusing on critical thinking development despite the challenges. For the purposes of the study, both quantitative and qualitative methods were employed in order to collect data. The results of the questionnaire and the interviews that were conducted revealed that most teachers working in the Greek EFL context are familiar with terms and definitions associated with critical thinking skills, even though they are not fully aware of how the activities employed can promote critical thinking. It can be assumed that this is due to the fact that the majority have not attended a relevant course or seminar. In addition, they are willing to integrate critical thinking skills in their teaching procedure and the most important constraints in doing so are time restrictions and the exam-oriented approach that most courses adopt.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.