ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

INVESTIGATING TEACHERS' PERCEPTIONS, PRACTICES AND ATTITUDES IN RELATION TO THE DEVELOPMENT OF 21st CENTURY SKILLS IN EFL TEACHING (english)

 1. MSc thesis
 2. KATSIMPOURA, CHRYSA
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 25 September 2021 [2021-09-25]
 5. Αγγλικά
 6. 182
 7. ATHANASIOU, ALEXANDRA
 8. KARAGIANNH, EVAGGELIA
 9. 21st century skills | 21st century learning | digital literacy | communication | cooperation | critical thinking | creativity | 4cs
 10. 160
 11. tables, charts.
 12. 21st century skills
  • Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και οι νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα προβλέπεται να στρέψουν το βλέμμα των καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας σε μια πιο ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση, μια προσέγγιση που εμπεριέχει την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ουαιώνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο χώρος εργασίας, η μάθηση και η παγκόσμια ιθαγένεια του 21ο αιώνα καθιστούν αναγκαίο να γνωρίζουμε πώς να αναλύουμε, να λύνουμε προβλήματα, να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε. Με βάση τα παραπάνω, ο στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνήσει πώς οι καθηγητές Αγγλικών αντιλαμβάνονται τις δεξιότητες του 21ου αιώνα καθώς και τις στάσεις που υιοθετούν σε σχέση με την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων αυτών τόσο στην διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας γενικότερα, όσο και στα δικές τους αίθουσες διδασκαλίας ειδικότερα. Ένα άλλο ερευνητικό θέμα αφορά τις πρακτικές των καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας σχετικά με την ενσωμάτωση και τη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στα δικά τους διδακτικά περιβάλλοντα. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, σχεδιάστηκε και χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε 50 καθηγητές Αγγλικών που εργάζονται σε κέντρα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας (φροντιστήρια) στην Κατερίνη. Παράλληλα, 7 από αυτούς συμμετείχαν σε μία συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως τα κέντρα εκμάθησης Αγγλικών αντικατοπτρίζουν διδακτικά περιβάλλοντα τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις θεμελιώδεις εκπαιδευτικές αρχές του 21ου αιώνα. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι καθηγητές Αγγλικών κατανοούν ξεκάθαρα ‘τη φύση’ των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και τον ρόλο τους στην μελλοντική ζωή και καριέρα των μαθητών τους. Αποδεικνύεται επίσης πως οι ίδιοι έχουν θετικές στάσεις όσο αφορά την ενσωμάτωση δεξιοτήτων σχετικές με τη μάθηση, την καριέρα και την ζωή και πως προωθούν παιδαγωγικές πρακτικές του 21ου αιώνα ως μέρος της διδασκαλίας των Αγγλικών. Σε αυτό το σημείο, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι περαιτέρω πρακτικές μπορούν να επηρεαστούν από τον ρόλο των Αγγλικών ως παγκόσμια κοινή γλώσσα, ένας ρόλος ο οποίος αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της Αγγλικής γλώσσας και προωθεί το διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των ατόμων. Επιπλέον, ο 10 Chrysa Katsimpoura - 134730- Dissertation- 2021 ερευνητής προσπάθησε να διερευνήσει την σχέση των ερευνητικών μεταβλητών (αντιλήψεις, στάσεις, πρακτικές). Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των καθηγητών Αγγλικών ως προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μπορούν να επηρεάσουν συγκεκριμένες πτυχές των διδακτικών πρακτικών τους που σχετίζονται με την ενσωμάτωση αυτών των δεξιοτήτων. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, μια πιο λεπτομερής διερεύνηση είναι αναγκαία για την εξαγωγή περαιτέρω συμπερασμάτων.
  • The rapid advancements in technology as well as the new challenges of the21stcentury are expected to direct the attention of EFL teachers towards a more holistic approach in education, one that involves the cultivation of 21st century skills. There is no doubt that work, learning and global citizenship in 21st century necessitate that we all know how to analyze, problem solve, communicate and collaborate. In view of the above, the purpose of this dissertation is to investigate how EFL teachers conceptualize the nature of 21st century skills as well as the attitudes they hold towards the development of 21stCs in EFL teaching in general, and in their classroom settings in particular. Another issue to be explored is related to EFL teachers’ practices in terms of the integration and development of 21st century skills in their EFL settings. For the purposes of this research, a questionnaire was designed and administered to 50 EFL teachers currently working in English language centers (frontistiria) in Katerini, while 7 teachers participated in an interview via videoconferencing. The research findings indicated that English language centers reflect learning environments attuned to the principles of 21st century education. Particularly, the results suggested that EFL teachers demonstrate a clear understanding of the nature and role of 21st Cs in students’ future life and career. English language educators also seem to be favorably disposed towards the incorporation of learning, career and life skills into their EFL teaching practices and to promote 21st century educational practices as part of the teaching of English. At this point, the findings also indicated that such practices can be influenced by the role of English as a global Lingua Franca ( ELF), a role which reflects the different varieties of English worldwide and embraces individuals’ diverse lingua-cultural backgrounds. In addition, the researcher attempted to investigate the relationship between the research variables (perceptions, attitudes, practices). The research findings revealed that EFL teachers’ perceptions and attitudes towards 21st Cs can affect certain aspects of their practices relevant to the development of these skills. At this point, however, a more thorough investigation is required in order to reach further conclusions.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.