Η Εφαρμογή της Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια ελληνική εκπαίδευση βασιζόμενη στο περιεχόμενο του Ελληνικού μαθήματος «Φυσικά» - CLIL και ο άρτιος συνδυασμός των τεχνολογιών (ICTs) του 21ου αιώνα με στόχο την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και την χρήση των στρατηγικών μάθησης.

“Employing ICTs in a CLIL environment with sixth grade learners in a primary school setting” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χασόγια, Δήμητρα
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Αγγλικά
 6. 157
 7. Βλάχος, Κοσμάς
 8. Βλάχος , Κοσμάς | Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα
 9. CLIL | ICTs | Primary School | WebQuest project | Τεχνολογίες του 21ου αιώνα | TBL, PBL
 10. 6
 11. 177
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπαίδευση, και ειδικότερα η διδασκαλία ξένων γλωσσών, πρέπει να υιοθετήσει πιο καινοτόμους τρόπους στη διαδικασία διδασκαλίας, να ανανεωθεί και να καταστεί συμβατός με τις εκσυγχρονισμένες κοινότητες της ψηφιακής μας κοινωνίας. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται ένα δυναμικό πρόγραμμα για να ενεργοποιήσει τόσο τους δασκάλους όσο και τους μαθητές σε μια προσπάθεια να απαλλαγούμε από τον συμβατικό και παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Πρέπει να δημιουργηθούν ποικίλες ευκαιρίες μάθησης χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο αντίληψη της Ολοκληρωμένης Μάθησης Περιεχομένου (CLIL). Το CLIL είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο για την προώθηση ξένων γλωσσών. Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ΤΠΕ στη μεθοδολογία CLIL και την αποτελεσματικότητά τους στην εκπαιδευτική αγωγή του Δημοτικού Σχολείου. Η έρευνα για τη διατριβή αυτή περιλαμβάνει μαθητές δημοτικού σχολείου της έκτης τάξης. Αρχικά, διεξήχθη έρευνα και ανάλυση βασιζόμενη στην επαρκή διδασκαλία της επιστήμης CLIL με τη βοήθεια των ΤΠΕ και εξετάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας. Επιπλέον, δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε ένα έργο WebQuest για τις Επιστήμες και ειδικότερα για το μάθημα «Φυσικά». Επίσης, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των μαθητών εξετάστηκαν σε όλα τα στάδια του πειράματος, φτάνοντας στο σημείο μελέτης των αντιδράσεων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου ως προς αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Τέλος, διεξηχθεί μια προσπάθεια να διερευνηθούν εάν οι βασικές δεξιότητες των μαθητών (δηλ.: η ψηφιακή ικανότητα, η πολιτισμική ευαισθητοποίηση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες) ενισχύθηκαν ή όχι.
  • ABSTRACT Education, and more specifically foreign language teaching, has to adopt more innovative ways in the teaching process, renew itself and manage to be compatible with the modernized communities in our digital society. The Greek educational system needs a dynamic programme to activate both teachers and students in an attempt to get rid of the conventional and traditional way of teaching and learning. Varied opportunities of learning using an innovative concept of Content Language Integrated Learning (CLIL) are required. CLIL is virtually a tool for the promotion of foreign languages. The purpose of this case study is to scrutinize how ICTs can be employed in Content Language Integrated Learning (CLIL) methodology and their effectiveness in the Greek Primary School educational arena. The research for this dissertation involved sixth grade primary school students. Initially, a search and analysis was conducted on the basis of applying adequately CLIL-based Science lessons with the aid of ICTs and examined the ways learners could improve their competences and skills during the whole process. Additionally, a WebQuest project on Science was created and performed. Moreover, learners’ interest and motivation was examined in all stages of the experiment, reaching the aspect of their reactions towards this alternative way of teaching and learning. Last but not least, there was an effort to search if students’ key skills (i.e.: digital competence, cultural awareness and metacognitive skills) were enhanced or not.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.