Η αξιολόγηση της εκμάθησης νέων μορφών εγγραμματισμού και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσω των συνθετικών εργασιών σε περιβάλλον wiki: Πρόταση εναλλακτικής αξιολόγησης των συνθετικών εργασιών στην 3η τάξη του ελληνικού δημόσιου γυμνασίου

Assessing the acquisition of new literacies and 21st century skills through project work in a wiki-based environment: An alternative assessment proposal for project work in the 3rd grade of Greek State Junior High School (english)

 1. MSc thesis
 2. Geralexi, Anastasia
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 22 September 2018 [2018-09-22]
 5. Αγγλικά
 6. 135
 7. Kofou, Ifigenia
 8. Kofou, Ifigenia | Stathopoulou, Maria
 9. Εναλλακτική αξιολόγηση | Alternative assessment | Μάθηση μέσω συνθετικών εργασιών | Project-based Learning | Μεικτό μοντέλο εκμάθησης | Blended Learning | Δεξιότητες του 21ου αιώνα | 21st century skills | Νέες μορφές εγγραμματισμού | New literacies
 10. 9
 11. 1
 12. 126
 13. tables, pictures of charts included
  • Η αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου επιβάλλει μια αλλαγή στις πρακτικές αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογούμε αποτελεσματικά τις δεξιότητες και τις μορφές εγγραμματισμού που θεωρούνται πολύτιμες σε μια ποικιλόμορφη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της αξιολόγησης και η φύση των περίπλοκων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και των νέων μορφών εγγραμματισμού επιζητούν πιο προηγμένες μορφές αξιολόγησης οι οποίες μπορούν ιδανικά να πραγματωθούν στα πλαίσια της εκμάθησης μέσω συνθετικών εργασιών. Καθώς είναι αναποτελεσματικό να προσπαθούμε να αξιολογήσουμε με συμβατικούς τρόπους αξιολόγησης δεξιότητες όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η κριτική σκέψη και η συνεργατικότητα, η παρούσα διατριβή διερευνά τη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης σε ένα σύνολο δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και νέων μορφών εγγραμματισμού όπως αυτές εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια ομαδικής εργασίας σε περιβάλλον wiki. Καθώς η εναλλακτική αξιολόγηση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, πρώτα διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις και οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι Έλληνες καθηγητές Αγγλικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με την αξιολόγηση των συνθετικών εργασιών. Στη συνέχεια, ένα συγκεκριμένο τμήμα μαθητών της Γ΄Γυμνασίου εργάστηκε σε τρεις διαφορετικές συνθετικές εργασίες, όπου εφαρμόστηκε ένα μοντέλο εναλλακτικής αξιολόγησης για να ελέγξουμε κατά πόσο ισχύουν οι υποθέσεις ότι τα επιλεγμένα εργαλεία εναλλακτικής αξιολόγησης, συγκεκριμένα η αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση από ομοτίμους και η παρατήρηση, μπορούν να αξιολογήσουν επιτυχώς τις εν λόγω δεξιότητες και μορφές εγγραμματισμού, ότι η αξιολόγηση διευκολύνεται από το γεγονός ότι οι μαθητές εργάζονται σε ένα εμπλουτισμένο τεχνολογικά περιβάλλον και ότι η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε ενισχυμένη επίδοση. Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν τις θετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και τις προσπάθειές τους να ενσωματώσουν την εναλλακκτική αξιολόγηση στη διδασκαλία. Παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς, που αναδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω έρευνας, διαπιστώθηκε επίσης ότι οι εναλλακτικοί τύποι αξιολόγησηςστη μάθηση μέσω συνθετικών εργασιών και παράλληλα με τη χρήση της τεχνολογίας αποτελούν αξιολόγηση που στοχεύει στη μάθηση καθώς αυτό το είδος αξιολόγησης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά.
  • Meeting the challenges of today’s world requires a shift in assessment practices to measure the skills and literacies now valued in a diverse globalized society. Current approaches to assessment and the nature of complex 21st century skills and new literacies call for more sophisticated forms of assessment which can ideally take place within the framework of Project-Based Learning. Since measuring skills such as problem solving, decision making, critical thinking and collaboration by using conventional forms of assessment is ineffective, this dissertation explores the potential of applying alternative modes of assessment to assess a number of 21st century skills and new literacies elicited during group project work in a wiki-based environment. As alternative assessment has captured the interest of educators, first, the perceptions and practices of Greek English language teachers in secondary education are investigated with regard to the assessment of projects. Then, a particular class of Junior High School 3rd graders are engaged in working on three separate projects, where an alternative assessment scheme is implemented in order to test three hypotheses:first, that the selected alternative assessment tools, namely peer assessment, self-assessment and observation, can successfully assess the skills and literacies targeted; second, that the assessment scheme is facilitated by the fact that students work in a technologically rich environment; third, that the active engagement of students in the assessment process can result in enhanced performance. The research findings reveal the positive views of teachers and their efforts to integrate alternative assessment into instruction. Despite the limitations, which indicate the need for further research, it has also been established that alternative forms of assessment in PBL in combination with technology constitute assessment for learning as this kind of assessment can help students learn more effectively.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές