Διερευνώντας τη στάση των καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας ως προς τη χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Investigating EFL Teachers' Attitudes towards the Use of Educational Technology in Greek Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΟΥΣΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-22]
 5. Αγγλικά
 6. 190
 7. ΖΟΡΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. ΖΟΡΜΠΑΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ
 9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | EDUCATIONAL TECHNOLOGY | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | TECHNOLOGICAL EQUIPMENT | ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB 2.0 | WEB 2.0 TOOLS | ΓΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | EFL TEACHERS' KNOWLEDGE | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | EFL TEACHERS' TRAINING
 10. 5
 11. 114
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Η παρούσα διπλωματική επιδιώκει να ερευνήσει τις απόψεις των καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο ισχύον Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η ηλικία, η εμπειρία, οι γνώσεις τους αναφορικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς επίσης και η σχολική μονάδα ή ο φροντιστηριακός οργανισμός όπου εργάζονται και ο αντίστοιχος εξοπλισμός τους λαμβάνονται υπόψη. Η έρευνα παράλληλα επικεντρώνεται στα θετικά και αρνητικά της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών στην τάξη και πιο συγκεκριμένα, στην εφαρμογή των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία της Αγγλικής. Επίσης, συνεκτιμώνται τα πιθανά εμπόδια που παρακωλύουν την επίτευξη των στόχων και διατυπώνονται προτάσεις για την ενσωμάτωση τους. Για τον σκοπό αυτό η έρευνα συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν τα προαναφερθέντα. Ειδικότερα, τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι ένα ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε και απαντήθηκε από 125 καθηγητές, 10 συνεντεύξεις καθηγητών της Αγγλικής και σημειώσεις από παρακολουθήσεις 5 διδακτικών ωρών. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει θετική στάση απέναντι στη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν κατανοήσει ότι ζουν σε μια «τεχνολογικά πολιτισμένη» κοινωνία όπου κάθε μαθητής οφείλει να είναι εφοδιασμένος με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στην έρευνα διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, εμπειρία και έχουν μεριμνήσει ώστε να εξοικειωθούν στις νέες τεχνολογίες. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες σε κάθε δυνατή ευκαιρία παρόλο που δεν διατίθεται ο κατάλληλος εξοπλισμός στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε αντίθεση με τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Ο περιορισμένος χρόνος για τη διδασκαλία σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο των εκπαιδευτικών αποτρέπει τους εκπαιδευτικούς από το να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στην τάξη. Επιπλέον αποδεικνύουν ότι η χρήση των εργαλείων της τεχνολογίας είναι μερικώς ενσωματωμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και κρίνεται αναγκαίο να βρεθούν τρόποι για την ολοκληρωτική ενσωμάτωση της σε αυτό. Η βούληση των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν την τεχνολογία θα ήταν σκόπιμο να συνδυαστεί με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων τα οποία θα συμβάλλουν στην πλήρη ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση.
  • This dissertation attempts to explore EFL teachers’ attitudes towards educational technology in the Greek context. Their age, teaching experience, levels of knowledge as well as their working position and school/institute units’ equipment are taken into account. The research also focuses on the positive and negative aspects of using educational technology in the classroom. The use of educational technology, more specifically, the use of Web 2.0 tools, for teaching English as a foreign language is investigated as well. Possible barriers of using ICTs and proposals for their effective integration in the classroom are also examined. To this end, the research combines both quantitative and qualitative methods to gather information for the aforementioned. In particular, the main instruments applied were a questionnaire designed and administered to 125 teachers, 10 EFL teachers’ interviews and observation notes from 5 teaching sessions. The findings confirm that the majority of teachers have positive attitudes towards the use of educational technology. They have realized that they are living in a ‘technologically civilized’ society where every student should be equipped with the 21st century skills. Most of the teachers are qualified as well as experienced and they have made an effort to acquire knowledge on new technologies. They also make use of technology in their lessons when they are given the opportunity. Nevertheless, with regard to the technological equipment available, it appears that the language institutes are far more equipped than public or private schools. The lack of time is another major barrier which prevents teachers from using technology in class. The findings also suggest that the use of technological tools is partly integrated in the syllabus and there should be found ways to fully integrate it in the syllabus and by extension in the teachers’ lessons. Teachers’ will to use technology should be definitely combined with multiple measures in order to achieve a successful incorporation of technology in education both in the public and private sector.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές