Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EXPLORING GREEK ADOLESCENT EFL LEARNERS’ EMOTIONAL INTELLIGENCE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Αγγλικά
 6. 92
 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΑΛΕΞΙΟΥ, ΘΩΜΑH
 9. Intelligence | Emotions | Emotional Intelligence | Academic Achievement | EFL | Gender | Adolescents | Written skill | Φύλο | Αγγλικά σαν Ξένη Γλώσσα | Συναισθηματική Νοημοσύνη | Έφηβοι | Γραπτή Ικανότητα | Ακαδημαική Επίδοση
 10. 5
 11. 210
 12. It contains figures, tables and charts.
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης της συναισθηματικής νοημοσύνης με τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη Γλώσσα, με δείκτη αναφοράς Έλληνες εφήβους μαθητές. Η Συνασθηματική Νοημοσύνη και η συνεισφορά της στη διδασκαλία της Αγγλικής έχει εμπνεύσει πολλούς θεωρητικούς και ερευνητές τις τελευταίες δεκαετίες που έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους συσχετίζονται. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να προσδιορίσει τη συναισθηματική νοημοσύνη των συμμετεχόντων, να διερευνήσει την επίδραση του παράγοντα «φύλο» σε αυτή καθώς και να αναλύσει το βαθμό στον οποίο η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει την επίδοση των συμμετεχόντων αποδεικνυόμενη από τους βαθμούς τους. Επιπλέον, φιλοδοξία της παρούσας έρευνας είναι να προσδιορίσει την πιθανή συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με τη γραπτή έκφραση των μαθητών στην Αγγλική. Αναφορικά με την ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, επιλέχθηκαν ποσοτικά ερευνητικά εργαλεία για τον προσδιορισμό της συναισθηματικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων, της σχολικής τους επίδοσης και της συναισθηματικής τους έκφρασης στην Αγγλική. Πιο συγγκεκριμένα: 1) το ερωτηματολόγιο ‘TEIQue-ASF’(Petrides et al., 2006) χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, 2) ο μέσος όρος του α’ τριμήνου χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της σχολικής επίδοσης και 3) μια άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου που δημιουργήθηκε από τον ερενητή καθώς και μια λίστα συναισθηματικών όρων επιλέχθηκαν για να ερευνηθεί η συναισθηματική έκφραση στην ξένη γλώσσα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη του δείγματος των εφήβων μαθητών, η οποία δεν επηρεάζεται σημαντικά από τον παράγοντα φύλο. Επίσης, η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας βρέθηκε οριακά θετική αλλά αδύναμη. Επιπρόσθετα, τα τελικά αποτελέσματα αμφισβητούν την υπόθεση ότι οι συναισθηματικά νοήμονες έφηβοι εκφράζονται συναισθηματικά γράφοντας στην ξένη γλώσσα, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει σημαντική σχέση. Παρά τους περιοριστικούς παράγοντες (μικρό δείγμα συμμετεχόντων και μικρή διάρκεια έρευνας) η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Καταλήγοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση του θέματος θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για τη συνέχιση των σχετικών ερευνών έτσι ώστε να βρει εφαρμογή τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική έκφραση στην ξένη γλώσσα, αναδεικνύoντας περισσότερο τα οφέλη του συναισθήματος στην εκμάθηση της Αγγλικής.
  • The purpose of the present study is to explore the relation between Emotional Intelligence and EFL in the Greek context, regarding a group of adolescent students. The construct of Emotional Intelligence and its contribution in the field of EFL has inspired numerous theorists and researchers in the last decades, who have attempted to define the ways these concepts are correlated. The aim of the present research is a) to determine the participants’ EI, b) to explore the effect of the gender factor and c) to investigate the extent to which EI influences the academic achievement of the participants, proven by their grades. What is more, the originality of the present study lies in the fact that it aspires to determine the likely correlation between EI and the learners’ written expression in the foreign language. The specific aspect of the bond between EI and EFL seems to be barely researched, both nationally and internationally, a fact which triggered the decision of the researcher to include it in the particular study. As for the research method, quantitative research tools have been chosen so as to determine the participants’ EI, their school achievement and their emotional expression in the foreign language. More specifically, a questionnaire called “Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Adolescent Short Form (TEIQue-ASF)” (Petrides, 2001) has been employed so as to measure EI, the participants’ GPA to determine their scholastic achievement, while a writing task designed by the researcher was used in order to examine the emotion terms included in the students’ texts based on Bednarek’s list (Bednarek, 2008). The findings of the research highlight the high Emotional Intelligence of the population, which is not significantly affected by the gender factor. Furthermore, the relation between EI and language achievement has been found to be marginally positive but weak. Lastly, the findings question the hypothesis that emotionally intelligent adolescents express themselves while writing in the foreign language, as there seems to be no correlation. Despite the limited scope of the research and aspects such as the small sample and the limited duration, the specific study may significantly contribute to literature. The crucial factors which lead to the written as well as oral expression in the foreign language should be further investigated, so that they reveal the various benefits of airing emotions in the EFL classroom.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.