« Εκμετάλλευση των γαλλικών τηλεοπτικών σειρών διαθέσιμων στην πλατφόρμα «Netflix» με σκοπό να ενισχυθεί η διδακτική του προφορικού λόγου σε μια τάξη γαλλικών ως ξένη γλώσσα »

« Exploitation de séries télévisées françaises disponibles sur la plateforme Netflix afin de dynamiser la didactique de l’oral dans la classe de FLE » (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 11 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-11]
 5. Γαλλικά
 6. 130
 7. Τσακνάκη, Ολυμπία
 8. Τσακνάκη, Ολυμπία | Σοφίου , Σταματία
 9. γαλλικές τηλεοπτικές σειρές | κίνητρο | παιδαγωγικό πρότζεκτ | κατανόηση προφορικού λόγου | παραγωγή προφορικού λόγου
 10. 3
 11. 1
 12. 49
 13. charts
  • Αυτή την στιγμή, ο κόσμος βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από την αφθονία του τεχνολογικού υλικού παντού γύρω μας. Διαπιστώνουμε πολλές αλλαγές γύρω μας και φυσικά διαπιστώνουμε πολλές αλλαγές και στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών όπως η γαλλική γλώσσα. Αυτή την καινούργια πραγματικότητα την συναντούμε, επίσης, και στην τάξη εκμάθησης των γαλλικών ως ξένη γλώσσα. Πολλές νέες μέθοδοι, που έχουν εφευρεθεί, χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη, με σκοπό να κάνουν το μάθημα των ξένων γλωσσών πιο ενδιαφέρον και να δώσουν επιπλέον κίνητρο στους μαθητές. Ο μαθητής αποτελεί πλέον το κέντρο της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας μέσα στην τάξη. «Ο μαθητής έχει γίνει ο φορέας της διαδικασίας της εκμάθησης. » (Cuq traduit par nous, 2003 : 21) Για τον λόγο αυτό, οι διδάσκοντες βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση ούτως ώστε να δώσουν το βάρος στην βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών τους χρησιμοποιώντας πρωτότυπα μέσα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μέσα στην τάξη, όπως η προβολή τηλεοπτικών γαλλικών σειρών. Ένα τέτοιο μέσο για την διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας αποτελεί η χρήση των γαλλικών τηλεοπτικών σειρών. Μπορούμε να βρούμε αυτές τις σειρές στις πλατφόρμες σειρών και ταινιών όπως η πλατφόρμα « Netflix » που έχει ως λειτουργία, την εμπορική εκμετάλλευση και τη διανομή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών στους τηλεθεατές. Ως εκ τούτου, η εργασία μας θα ερευνήσει την χρήση των γαλλικών τηλεοπτικών σειρών μέσα στην τάξη των γαλλικών ως ξένη γλώσσα και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στην πρόοδο των ικανοτήτων στους διδασκομένους μας και πιο συγκεκριμένα στην βελτίωση της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού λόγου σε μια τάξη ενήλικων μαθητών. Αυτό το νέο μέσο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην τάξη, θα εξερευνηθεί και η έρευνα που θα πραγματοποιήσουμε αποσκοπεί στο να επισημάνουμε το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με αυτή την χρήση και την πρωταρχική θέση του προοφορικού λόγου. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιήσουμε ένα παιδαγωγικό σχέδιο μέσα στην τάξη με τους ενήλικες διδασκόμενους μας. Θα παρουσιάσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτό την συνθετική εργασία στην τάξη. Κατόπιν, θα παρουσιάσουμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο υποβάλαμε σε συναδέλφους καθηγητές και θα αναλύσουμε τις απαντήσεις τους βγάζοντας συμπεράσματα. Στην συνέχεια διεξάγαμε συνεντεύξεις σε συναδέλφους διδάσκοντες ούτως ώστε να αποκομίσουμε πολλά συμπεράσματα απαραίτητα για την έρευνα μας. Διαπιστώσαμε ότι η εισαγωγή των τηλεοπτικών γαλλικών σειρών μπορεί να ενδυναμώσει την διδακτική του προφορικού λόγου και θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο κίνητρο για την βελτίωση του προφορικού λόγου.
  • Actuellement, le monde se trouve en évolution constante. Notre société est caractérisée par l’abondance du matériel technologique partout autour de nous. Nous constatons de nombreux changements autour de nous et, bien sûr, nous constatons également ces changements continus, dans le domaine de l’enseignement/apprentissage de langues étrangères et plus particulièrement, dans le domaine de FLE. Cette nouvelle réalité est répandue, aussi, dans la classe du français comme langue étrangère (FLE). Les nouvelles méthodes, qui ont été conçues, sont utilisées dans l’espace de la classe afin de rendre le cours de langues étrangères plus intéressant et plus motivant pour les élèves. L’apprenant est devenu, désormais, le centre de l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère dans la classe. « L’apprenant est transformé en vecteur du processus de l’apprentissage. » (Cuq, 2003 : 21) Pour cette raison, les enseignants se trouvent en recherche continue des moyens pour mettre l’accent sur l’amélioration de compétences de leurs apprenants en utilisant des moyens originaux, qui seraient exploités dans la classe, comme l’intégration des séries télévisées françaises. Un tel moyen pour l’enseignement/apprentissage du français comme langue étrangère est l’utilisation de séries télévisées françaises. Nous pouvons trouver ces séries sur les plateformes de séries et de films, comme la société « Netflix », dont la plateforme a comme objectif principal, l'exploitation et la distribution de films et de séries télévisées au public intéressé. Dans notre mémoire nous examinerons, donc, l’utilisation de séries télévisées françaises dans la classe de FLE et l’impact qu’elles pourraient avoir sur l’amélioration de compétences chez les apprenants et, plus précisément, à l’amélioration de la compréhension orale et de la production orale. Ce moyen original, qui est intégré en classe, a été étudié parallèlement avec la présentation du cadre théorique de la didactique et l’intégration inévitable des nouveaux moyens technologiques dans la classe de FLE et leur rôle éducatif. La recherche que nous effectuerons vise à relever le cadre théorique qui concerne les séries télévisées, leur rôle pédagogique dans une classe de FLE et la place primordiale de l’oral. De surcroît, nous avons effectué un projet pédagogique pour examiner si les séries télévisées pourraient développer la motivation des apprenants. Enfin, nous avons élaboré un questionnaire concernant l’intégration possible des séries télévisées françaises au processus éducatif. Nous l’avons soumis auprès de collègues enseignants et nous analyserons leurs réponses. Ensuite, nous avons mené des entretiens aux collègues enseignants afin de tirer plusieurs résultats nécessaires pour notre recherche. Nous avons constaté qu’une série télévisée pourrait dynamiser la didactique de l’oral dans un public d’adultes et qu’elle pourrait leur donner plus de motivation pour l’amélioration du discours oral.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.