Οι στάσεις των μαθητών της Ε τάξης του δημοτικού σχολείου σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας Open Eclass στην εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας: Μελέτη περίπτωσης

Les attitudes des élèves de la 6ème du primaire concernant l’utilisation de la plateforme d’enseignement asynchrone Open Eclass dans l’apprentissage du FLE : Étude de cas (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδογαμβράκη, Καλλιόπη
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 11 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-11]
 5. Γαλλικά
 6. 90
 7. Κρυστάλλη, Πηνελόπη
 8. Πανταζή, Βασιλική
 9. Eclass | Ηλεκτρονική τάξη | Enseignement à distance | Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση | Autonomie | Αυτονομία | Autoévaluation | Αυτοαξιολόγηση | Motivation | κίνητρα | Ecole Primaire | Δημοτικό Σχολείο | FLE
 10. 3
 11. 5
 12. 51
 13. pictures
  • Στη σημερινή εποχή, η σχέση των νέων με τις ΤΠΕ και η εξοικείωσή τους με τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Επιπλέον, διάφορες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει τη θετική συμβολή των νέων τεχνολογιών στον εμπλουτισμό και τη διευκόλυνση οποιασδήποτε διδασκαλίας, καθώς και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων στους μαθητές. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείναμε σε μαθητές μας της ΣΤ τάξης να παρακολουθήσουν, για μια περίοδο πέντε μηνών, συμπληρωματικά μαθήματα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας eClass. Ο στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν να ανιχνεύσει την επίδραση που θα μπορούσε να είχε στους μαθητές η χρήση αυτής της πλατφόρμας ως συμπληρωματικό εργαλείο στη δια ζώσης διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, θελήσαμε να μελετήσουμε το επίπεδο κινήτρων που προκαλείται από την επαφή με το περιβάλλον της πλατφόρμας και τη χρήση διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, μας ενδιέφερε να προσδιορίσουμε εάν το περιεχόμενό της ήταν σε θέση να καλύψει τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτοαξιολόγησης. Προσπαθήσαμε επίσης να αναζητήσουμε ποιοι παράγοντες, εκτός της διδακτικής διαδικασίας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στάση των μαθητών απέναντι σε αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήσαμε μια ποιοτική έρευνα βασισμένη στην συμμετοχική παρατήρηση των μαθητών μας, η οποία πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα παρατήρησης και δεδομένα που συλλέχθηκαν από σύντομα ερωτηματολόγια και συζητήσεις που διεξήχθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή των μαθητών στην εν λόγω πλατφόρμα εξαρτάται τόσο από παράγοντες που σχετίζονται με την ίδια τη διδακτική διαδικασία όσο και από αυτούς που σχετίζονται με την προσωπική και κοινωνική ζωή τους.
  • De nos jours, la relation des jeunes avec les TICE et leur familiarisation avec les différents outils numériques constitue une réalité incontestable. De plus, les différentes recherches scientifiques ont prevu l’apport positif des nouvelles technologies à l’enrichissement et à la facilitation de tout enseignement aussi bien que leur contribution au développement des compétences multiples chez les apprenants. Dans ce cadre, nous avons proposé à nos élèves de la 6ème du primaire de suivre, pour une durée de cinq mois, des séances didactiques supplémentaires via la plateforme éducative eClass. L’objectif du mémoire a été de détecter, quel impact aurait pu avoir à nos apprenants, l’utilisation de cette plateforme comme outil complémentaire de l’enseignement en présentiel. Plus précisément, nous avons voulu étudier le niveau de motivation suscité par le contact avec l’univers de la plateforme et la réalisation de diverses activités proposées. De surcroît, nous nous sommes intéressée à repérer si son contenu était capable de répondre aux besoins cognitifs des apprenants et contribuer au développement de la compétence d’autoévaluation. Nous avons également tenté de rechercher quels facteurs, extérieurs au processus didactique, pourraient influencer l’attitude des apprenants à l’égard de ce type de formation. Dans ce but, nous avons réalisé une enquête qualitative basée sur l’observation participante de nos élèves qui a été réalisée à l’aide d’une grille d’observation et des données recueillies d’après de brefs questionnaires et des discussions réalisées tout au long de la recherche. D’après les résultats de notre recherche, nous avons abouti à la conclusion que la participation des apprenants à la plateforme en question est dépendante aussi bien des facteurs relatifs à la procédure didactique, elle-même qu’à ceux qui sont liés à leur vie personnelle et au statut social de leur famille.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.