Πρόληψη και διαχείριση διαταραχών στο σχολικό περιβάλλον μέσω εξωγλωσσικών στοιχείων που ευνοούν την εκμάθηση των γαλλικών ως ξένης γλώσσας.

Prévenir et gérer les perturbations en milieu scolaire au moyen d’éléments extralinguistiques qui favorisent l’apprentissage du FLE. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καίσαρη, Καλλιρρόη
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
 5. Γαλλικά
 6. 87
 7. Γαλάνη, Μαρία-Ελευθερία
 8. Γαλάνη, Μαρία-Ελευθερία | Αντωνίου, Μαρία
 9. Gestion de classe/Διαχείριση τάξης | discipline/πειθαρχία | Perturbations/διαταραχές | communication non-verbale/μη λεκτική επικοινωνία | autorité/εξουσία | rôle de l'enseignant/ρόλος εκπαιδευτικού | prévention/πρόληψη
 10. 2
 11. 2
 12. 47
 13. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες.
 14. Anastassiadi, M.-C. & Patéli, M. (2008). L’enseignement du français à l’école primaire : pratiques de classe. Patras : Université Ouverte Hellénique.
  • Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην διαχείριση της τάξης των γαλλικών ως ξένης γλώσσας και έχει σαν στόχο να αποδείξει ότι οι διαταραχές, οι οποίες οφείλονται είτε στη δυναμική της τάξης είτε σε εξωτερικούς παράγοντες, μπορούν να περιοριστούν μέσω καταλληλων εξωγλωσσικών στοιχείων. Αποσκοπεί να συμβάλει στη βελτίωση του κλίματος μέσα στην τάξη προς όφελος της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τη διαχείριση τάξης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τους τύπους διαταραχών που συναντώνται κατά την ώρα του μαθήματος και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες τους καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, αναφέρουμε ιστορικά μοντέλα πειθαρχίας για να προχωρήσουμε στις τρέχουσες στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης τάξης σύμφωνα με την βιβλιογραφία μας. Όσον αφορά στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, της ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο προς καθηγητές γαλλικών σε ελληνικά σχολεία και της ποιοτικής έρευνας, η οποία περιλαμβάνει τις συνεντεύξεις 13 εκπαιδευτικών. Η διπλή αυτή μελέτη, ποσοτική και ποιοτική, μας επέτρεψε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατό περισσότερο την πραγματικότητα της τάξης των γαλλικών στο ελληνικό σχολείο. Στο τρίτο μέρος, γίνεται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων ώστε να φτάσουμε στην ερμηνεία τους και στην επαλήθευση των αρχικών υποθέσεων.
  • Le présent mémoire vise à traiter le sujet de la gestion en classe de FLE et à démontrer que les perturbations, dues soit à la dynamique de classe comme groupe affectif soit aux facteurs extérieurs, peuvent être limitées grâce à des moyens extralinguistiques. Le but du mémoire est la contribution à l’amélioration du climat en classe au profit de l’apprentissage du FLE. Dans la première partie, nous procédons à une recherche bibliographique à propos de la gestion de classe. Plus précisément, nous présentons les types de perturbations rencontrées en classe et nous tentons de repérer leurs causes ainsi que leur répercussion sur l’état psychologique des enseignants. Par la suite, nous mentionnons des modèles de discipline historiques pour passer par la suite aux stratégies et techniques actuelles prises toujours dans des ouvrages relatifs au sujet. Dans la deuxième partie du mémoire, nous présentons les résultats de deux recherches qu’on a effectuées, une recherche quantitative avec un questionnaire destiné aux enseignants de FLE des écoles grecques et une recherche qualitative qui inclut les interviews de 13 enseignants. Nous avons la conviction que cette double étude, quantitative et qualitative, nous a permis de recenser un maximum de situations rencontrées en classe de FLE dans le but d’être au plus proche de la réalité Dans la troisième partie, nous élaborons les résultats de nos études afin de passer ensuite à leur interprétation et à la vérification des hypothèses de départ.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.