Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου: προς μία βελτιστοποίηση της διδασκαλίας της Γαλλικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα

L'exploitation de l'intelligence émotionnelle aux élèves de l’école primaire : vers une optimisation de l’enseignement du FLE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πλεξίδα, Αργυρούλα
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
 5. Γαλλικά
 6. 107
 7. Ιωαννίδου, Ελένη
 8. Ιωαννίδου , Ελένη | Κρυστάλλη, Πηνελόπη
 9. συναισθηματική νοημόσυνη | Intelligence émotionnelle | καθηγητές Γαλλικής | enseignants de FLE | Δημοτικό Σχολείο | école primaire | δεξιότητες | compétences | ευημερία | bien-être | αυτοεκτίμηση | estime de soi
 10. 3
 11. 1
 12. 76
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Développement des compétences à l’oral. Évaluation de la compréhension et de l’expression orales / Maria Patelli
  • Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, οι έρευνες πάνω στη Συναισθηματική Νοημοσύνη έχουν αποδείξει τον σημαντικό ρόλο των συναισθημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι απαραίτητη η δημιουργία θετικών συναισθημάτων στους μαθητές για την περαιτέρω ανάπτυξη των γνωσιακών τους δεξιοτήτων. Η εργασία αυτή επικεντρώθηκε στις διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθόδους που επηρεάζουν την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας. Επιπλέον βασίστηκε σε μοντέλα ειδικών στον τομέα της Ψυχολογίας, τα οποία αφορούν στη Συναισθηματική Νοημοσύνη, με σκοπό να εξετάσει τη συμβολή των συναισθημάτων των μαθητών στην ακαδημαϊκή τους απόδοση. Για το σκοπό αυτό, οργανώσαμε ένα μάθημα Γαλλικής γλώσσας μέσω δραστηριοτήτων εμπνευσμένων από ταινία κινουμένων σχεδίων που αφορά σε θέματα συναισθημάτων, ώστε να παρατηρήσουμε άμεσα την επίδραση των συναισθημάτων στη μάθηση. Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε μια συνέντευξη με τους μαθητές η οποία μας έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τις εντυπώσεις τους από το συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης, δημιουργήσαμε και διανείμαμε ένα ερωτηματολόγιο προς καθηγητές της Γαλλικής για την κατανόηση της γνώμης τους και των μεθόδων που χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, για τους σκοπούς της οποίας διεξήχθησαν μία ποιοτική και μία ποσοτική ανάλυση, δείχνουν την αναγκαιότητα εισαγωγής της συναισθηματικής εκπαίδευσης στις τάξεις μας. Ουσιαστικά, επιτρέπει στους μαθητές την καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος, βελτιώνει την αυτοεκτίμησή τους και μειώνει το άγχος της απόδοσής τους, αυξάνοντας έτσι την ευημερία και την ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμπερασματικά, η ευνοϊκή διάθεση των καθηγητών Γαλλικής για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και οι θετικές αντιδράσεις των μαθητών μας κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθιστούν σημαντική την επέκταση της έρευνας. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να προτείνουμε την οργάνωση παρόμοιων μαθημάτων για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια σε μαθητές του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου, για την παρατήρηση και την ανάλυση των παραμέτρων που σχετίζονται με τα συναισθήματα.
  • Au cours des 30 dernières années, les recherches sur l’intelligence émotionnelle ont prouvé le rôle majeur des émotions dans le processus d’apprentissage. Selon les experts de ce domaine, il est essentiel de créer des émotions positives chez les apprenants en vue de favoriser un meilleur développement de leurs fonctions cognitifs. Pour élaborer ce mémoire nous avons reposé sur les approches et les méthodes didactiques et pédagogiques qui ont influencé l’enseignement de FLE ainsi que sur les modèles des spécialistes en psychologie concernant la notion d’intelligence émotionnelle afin d’examiner la contribution des facteurs affectifs des élèves sur leurs performances scolaires. De ce fait, nous avons animé un cours de langue en classe de FLE en proposant des activités inspirées par un film dessin animé qui traite du sujet des émotions, dans le but d’observer en direct l’impact des émotions de nos élèves sur leur apprentissage. Ensuite, nous avons mené un entretien avec eux qui nous a apporté des informations essentielles sur leurs impressions par rapport au cours en question. Enfin, nous avons diffusé un questionnaire à des enseignants de FLE afin de se renseigner sur leurs opinions et leurs méthodes utilisées en classe en vue du développement des compétences émotionnelles. Les résultats de cette recherche, dérivés d’une enquête qualitative et d’une enquête quantitative, démontrent la nécessité de l’introduction d’une éducation émotionnelle dans nos classes. En fait, cela permet aux apprenants de gérer mieux leurs émotions pendant le cours, d’améliorer l’estime de soi et de diminuer leur anxiété de performance augmentant ainsi leur bien-être et leur participation active dans le processus d’enseignement/apprentissage. En conclusion, l’attitude favorable des enseignants de FLE à l’égard du développement de l’intelligence émotionnelle aux élèves ainsi que les réactions positives de nos apprenants lors du déroulement du cours, nous permet de se demander s’il serait important de prolonger cette recherche. Nous pourrions ainsi proposer ce type d’enseignement sur une plus longue durée auprès des élèves qui fréquentent des écoles primaires grecs, afin d’observer et d’analyser les résultats des paramètres de performance liées aux émotions.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές