Η δίγλωσση-πολύγλωσση εκπαίδευση EMILE/CLIL· ποσοτική έρευνα σε ελληνογαλλικά δημοτικά σχολεία και πρόταση ενός πιλοτικού προγράμματος σε μαθήματα μη γλωσσικού περιεχομένου.

L’éducation bi-/plurilingue EMILE/ CLIL ; enquête quantitative dans les écoles primaires franco-helléniques et proposition d’un projet pilote sur des disciplines non-linguistiques. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κουτρουμπή, Σταυρούλα
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
 5. Γαλλικά
 6. 227
 7. Papas, Christian René
 8. Papas, Christian René | Τσακνάκη, Ολυμπία
 9. politique linguistique européenne | ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική | méthode EMILE | μέθοδος EMILE | bi-/plurilinguisme | διγλωσσία/πολυγλωσσία | primaires franco-helléniques | γαλλο-ελληνικά δημοτικά | projet pilote EMILE | πιλοτικό πρόγραμμα EMILE | enseignement du FLE | διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας | matière non-linguistique | μάθημα μη γλωσσικού περιεχομένου
 10. 1
 11. 14
 12. 92
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες
 14. L’enseignement du français à l’école primaire, Unité 4, Enseignement du français langue étrangère (FLE) à l’école primaire : pratiques de classe. /Anastassiadi, M.- C., & Patéli, M. (2008).
  • Η μεθοδολογική και παιδαγωγική προσέγγιση με το ακρωνύμιο EMILE (διδασκαλία ενός μη γλωσσικού σχολικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας) είναι κάτι παραπάνω από απλή διδασκαλία των γλωσσών. Αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1990 εμπλέκει τη διδασκαλία ενός μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας δεύτερης γλώσσας, πέραν του παραδοσιακού μαθήματος των γλωσσών. Προσφέρει τα εκπαιδευτικά αγαθά προκειμένου να ευνοηθεί μια ευρωπαϊκή ταυτότητα για όλους, μια άριστη γνώση πολλών γλωσσών και να ενθαρρυνθεί η διγλωσσία/ πολυγλωσσία, η διαφορετικότητα, η κινητικότητα, η αλληλοκατανόηση και η διαπολιτισμικότητα. Επιπλέον, αυτή η προσπάθεια ζωντανεύει τη σχολική συμμετοχή μέσω της συνεργασίας και διευρύνει τις κοινωνικές δεξιότητες υποστηρίζοντας τα διαφορετικά είδη νοημοσύνης και την κριτική σκέψη. Τα εμπειρικά αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτού του πρωτοποριακού σχεδίου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν το θετικό αντίκτυπο σχετικά με την ενεργοποίηση της γλώσσας-στόχου και τη σωστή χρήση της μητρικής γλώσσας όπως επίσης την ανάπτυξη μιας ενεργούς και αυθεντικής επικοινωνίας, βασισμένη πάνω σε κοινωνικό-πολιτιστικές αξίες που προωθούν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, το κίνητρο και την αυτονομία του μαθητή. Έτσι λοιπόν, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο γνωρίσει στον αναγνώστη τη διδασκαλία EMILE, να ψάξει σε ποιο βαθμό γνωρίζουν, έχουν εφαρμόσει και ενδιαφέρονται για αυτή την προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων και των γονέων, των ελληνογαλλικών δημοτικών σχολείων και επιχειρεί να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό EMILE, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα. Αρχικά, το θεωρητικό πλαίσιο αφιερώθηκε σε μια έρευνα πάνω στη γαλλόφωνη βιβλιογραφία (αλλά επίσης και στην αγγλόφωνη και στην ελληνόφωνη) σχετικά με τις γλωσσικές πολιτικές της Ευρώπης, με τον ορισμό του EMILE και με το ρόλο των γαλλικών ως ξένης γλώσσας και κατά μείζονα λόγο του EMILE στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Έπειτα, μέσω μιας ποσοτικής έρευνας σε καθηγητές γαλλικής γλώσσας, σε καθηγητές μη γλωσσικών ειδικοτήτων και σε γονείς ιδιωτικών σχολείων γαλλικής κατεύθυνσης, παρατηρήσαμε έλλειψη γνώσης και πρακτικών διδασκαλίας EMILE αλλά θετική διάθεση να εφαρμοστεί στα παραπάνω σχολεία. Τέλος, προτείναμε την εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου EMILE στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σχετιζόμενο με τα μη γλωσσικά μαθήματα της Αισθητικής (Καλλιτεχνικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και της Φυσικής Αγωγής.
  • L’approche méthodologique et pédagogique sous l’acronyme EMILE (Enseignement d’une Matière scolaire Intégrée à une Langue Étrangère) va plus loin de l’enseignement des langues. Paru dans les années 1990, ce projet européen implique l’enseignement d’une matière non-linguistique par l’intégration d’une langue seconde, en dehors de cours traditionnel de langue. Il offre les biens éducatifs afin de faire privilégier une identité européenne pour tous, une maîtrise à la fois de plusieurs langues et de faire encourager le bilinguisme/ plurilinguisme, la diversité, la mobilité, l’intercompréhension et l’interculturalité. De plus, cette tentative anime la culture scolaire participative par coopération, élargit les compétences sociales tout en soutenant l’intelligence divergente et la pensée critique. Les résultats empiriques obtenus de l’application de ce projet innovant dans d’autres pays européens démontrent les effets positifs sur l’actualisation de la langue cible et l’utilisation adéquate de la langue maternelle ainsi que le développement d’une communication active, authentique, fondée sur des valeurs socioculturelles prônant la créativité, l’imagination, la motivation et l’autonomie de l’apprenant. Ainsi, le présent mémoire vise à faire connaître chez le lecteur, l’enseignement EMILE, à chercher le degré de connaissance, de mise en pratique, et d’intérêt de cette approche tout près des partenariats éducatifs, des parents inclus, des écoles primaires franco-helléniques et tente d’élaborer un dispositif éducatif et pédagogique EMILE éventuellement applicable à ces institutions privées. De prime abord, le cadre théorique est consacré à une recherche de littérature francophone (et même anglophone et hellénophone) existante au sujet des politiques linguistiques européennes, de la définition de l’EMILE et du rôle de français comme langue étrangère et a fortiori de l’EMILE, au sein de l’enseignement public et privé. Ensuite, à travers une enquête quantitative lancée auprès des enseignants de FLE, des enseignants des matières non linguistiques et des parents des établissements privés d’orientation française, nous avons constaté de faibles connaissances et pratiques EMILE mais une bonne disposition à le faire appliquer dans les établissements supra. En définitive, nous avons proposé la mise en œuvre d’un projet pilote EMILE, au cycle primaire grec, sur les disciplines non-linguistiques de l’Éducation esthétique (Arts plastiques, Musique, Éducation théâtrale) et sportive.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.