Προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης χρησιμοποιώντας βίντεο απο Γάλλους κωμικούς στο διαδίκτυο

Favoriser la prise de conscience interculturelle en exploitant des vidéos de grands humoristes français en ligne. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νικολακάκη, Αργυρώ
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
 5. Γαλλικά
 6. 102
 7. Αντωνίου, Μαρία
 8. Αντωνίου, Μαρία | Τζαναβάρη, Μυρσίνη
 9. διαπολιτισμός | χιούμορ | βίντεο | κινητοποίηση | interculturel | humour | video | autonomisation
 10. 3
 11. 3
 12. 50
 13. Περιέχει : πίνακες
 14. Axes déterminant la conception/ planification du cours de FLE/ Γ. Ανδρουλάκης
  • Στην σημερινή εποχή, η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο προσφέροντας στους μαθητευόμενους τη δυνατότητα να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής δεξιότητας και η συνειδητοποίηση των πολιτισμικών ομοιοτήτων και διαφορών αποδεικνύεται αναγκαία τόσο για να μπορέσει ένας μαθητευόμενος να ανταπεξέλθει στις επικοινωνιακές απαιτήσεις όσο και για να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του. Εξάλλου, ο κύριος στόχος της εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι η δημιουργία ενός «πολίτη του κόσμου» απαλλαγμένο από στερεότυπα και ρατσιστικές αντιλήψεις. Αν όμως η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στην αναγκαιότητα της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει στον εκπαιδευτικό να εντάξει στην διδασκαλία του διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία όπως το βίντεο, το οποίο συνδυάζοντας ήχο και εικόνα καταφέρνει να ελκύσει την προσοχή των μαθητευόμενων. Με μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πληθώρα περιεχομένων: αποσπάσματα ταινιών, βίντεο κλιπ τραγουδιών, διαφημίσεις, χιουμοριστικά βίντεο κλπ. Ένα άλλο στοιχείο με πολλαπλά οφέλη το οποίο μπορεί να εμπλακεί στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι το χιούμορ. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όμως την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας με τα χιουμοριστικά βίντεο και την διαπολιτισμική δεξιότητα; Στην παρούσα διατριβή, θα εξετάσουμε αν είναι εφικτό να συμβάλει η χρήση βίντεο χιουμοριστικού περιεχομένου στην διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των μαθητών και στην αυτονομοποίηση τους. Στο θεωρητικό μέρος, θα μελετήσουμε την σημασία του διαπολιτισμικής προσέγγισης στην διδασκαλία των γαλλικών ως ξένη γλώσσα, το διαπολιτισμικό ενδιαφέρον του χιούμορ και τους λόγους ένταξης του βίντεο στην ξενόγλωσση τάξη. Στην συνέχεια, στο πρακτικό κομμάτι θα παρουσιάσουμε παραδείγματα αξιοποίησης χιουμοριστικών βίντεο και για να διερευνήσουμε κατά πόσο το εγχείρημα μας είναι επιτυχές, θα παρουσιάσουμε μια έρευνα που διεξήγαμε σε τάξεις τις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενός δημόσιου σχολείου. Τέλος, θα ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα έτσι ώστε να επαληθεύσουμε ή να διαψεύσουμε τις υποθέσεις μας.
  • Dans notre époque, l’apprentissage des langues étrangères constitue un atout important, offrant aux apprenants la possibilité de devenir plus compétents et d’enrichir leurs connaissances. La culture de la compétence interculturelle et la prise de conscience des ressemblances et des différences culturelles s’avèrent indispensables d’un côté, pour qu’un apprenant puisse faire face à une situation de communication réelle à l’avenir et, de l’autre, pour qu’il forge son caractère et son comportement. D’ailleurs, l’apprentissage d’une langue étrangère contribue à la création d’un « citoyen du monde », débarrassé des stéréotypes et des attitudes racistes. Si pour autant la mondialisation a rendu l’apprentissage des langues étrangères nécessaire, le développement technologique a permis à l’enseignant d’inclure divers outils éducatifs dans son enseignement, comme la vidéo qui en combinant le son et l’image réussit à attirer l’intérêt des apprenants. En effectuant une petite recherche en ligne, nous nous trouvons confrontée à une vaste gamme de contenus : extraits des films, chansons, publicités, vidéos humoristiques … Un autre élément bénéfique que nous pourrions adopter aux séances didactiques est celui de l’humour. Comment pouvons-nous combiner l’apprentissage d’une langue étrangère, l’exploitation des vidéos humoristiques et la compétence culturelle ? Dans le présent mémoire, nous examinerons la contribution de l’exploitation pédagogique des vidéos humoristiques à la sensibilisation des apprenants et à leur autonomisation. Dans la partie théorique, nous étudierons l’importance de l’approche interculturelle à l’enseignement du Français Langue Étrangère, l’intérêt interculturel de l’humour et les raisons d’intégration de la vidéo en classe. Par la suite, dans la deuxième partie, nous présenterons des exemples d’exploitation de ce type de vidéos et pour évaluer la réussite de notre projet, nous effectuerons une enquête dans des classes de l’enseignement primaire et du secondaire. Enfin, nous interpréterons les résultats de manière à vérifier ou non nos hypothèses de départ.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.