Η διδακτική του προφορικού λόγου: Πώς να αναπτυχθούν οι εγκεφαλικές και κινησιο-αισθητικές δεξιότητες του μαθητευόμενου στη γαλλική ως ξένη γλώσσα

La didactique de l'oral:Comment cultiver les compétences cérébrales et sensori-motrices de l'apprenant de flé? (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΙΩΤΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Γαλλικά
 6. 187
 7. Ευθυμιάδου, Ευφροσύνη
 8. Μουσούρη , Ευαγγελία
 9. νευροεπιστήμες | neurosciences | νευροπαιδαγωγική | neuropédagogie | δεξιότητες του προφορικού λόγου | compétences à l'oral | γνωστικές και κινησιο-αισθητικές δεξιότητες | compétences cognitives et sensori-motrices | συναισθηματικότητα | affectivité | μαθαίνω να μαθαίνω | apprendre à apprendre | ενεργοποίηση μέσω κινήτρων | motivation | διάδραση | interaction | διαφοροποιημένη παιδαγωγική | pédagogie différenciée | στρατηγικές εκμάθησης | stratégies d'apprentissage | αυθεντικό οπτικοακουστικό διδακτικό υλικό | document authentique audiovisuel
 10. 2
 11. 1
 12. 46
 13. Περιέχει:Διαγράμματα, εικόνα
 14. Cadre théorique délimitant le champ actuel de la didactique des langues / Androulakis Georgios
  • Ο προφορικός λόγος αποτελεί αυτήν την πλευρά της επικοινωνίας σε μία ξένη γλώσσα, τα γαλλικά εν προκειμένω, η οποία εμπεριέχει κατά τη διδασκαλία/εκμάθησή της ένα πλήθος ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που συνδέονται με παράγοντες γνωστικής και συναισθηματικής φύσης καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με τις σχέσεις. Η διδακτική του προφορικού λόγου καλείται να αντιμετωπίσει αυτά τα δύσκολα σημεία με σκοπό να αναιρέσει τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προφορικού λόγου στον μαθητευόμενο. Στις μέρες μας, η νευροπαιδαγωγική , αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των νευροεπιστημών, τείνει να προσδώσει μια άλλη διάσταση και μια εναλλακτική προοπτική σε ότι αφορά στην προσέγγιση , στις τεχνικές και στη μεθοδολογική ακολουθία που υιοθετούνται στους κόλπους της τάξης εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Εκθειάζει μία ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία/εκμάθηση της γλώσσας-στόχου, η οποία αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη γνωστική όσο και τη συναισθηματική δυναμική του μαθητευόμενου καθώς και την ανάπτυξη της δεξιότητας «μαθαίνω να μαθαίνω». Πρόκειται για μια προσέγγιση , η οποία αξιοποιεί παράγοντες όπως το συναισθηματικό υπόβαθρο, την ενεργοποίηση μέσω κινήτρων , τη διάδραση μέσα στην τάξη εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας και επίσης τις αρχές μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και τις στρατηγικές εκμάθησης στο πλαίσιο σύλληψης και εφαρμογής του μαθήματος της γαλλικής γλώσσας, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Από την άλλη , η ανάπτυξη των κινησιο-αισθητικών δεξιοτήτων του μαθητευόμενου , συμβάλλουν με τη σειρά τους στην αποτελεσματική απόκτηση δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο. Ο κύριος σκοπός της έρευνάς μας είναι να αποκαλύψουμε τη στάση των καθηγητών της γαλλικής ως ξένης γλώσσας απέναντι σε τέτοιου τύπου διδακτικές και παιδαγωγικές παρεμβάσεις, να γνωρίσουμε τις πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία του προφορικού λόγου, να αναρωτηθούμε για τη συνάφειά τους ως προς αυτές που προωθούνται από τη νευροπαιδαγωγική και τελικά να διαγνώσουμε σε ποιο βαθμό το επίπεδο επιμόρφωσής τους επιτρέπει μία νευροπαιδαγωγική προσέγγιση στη διδασκαλία τους.
  • L’oralité constitue cette facette de la communication dans une langue étrangère, telle que le français, qui implique dans son enseignement/apprentissage une pléiade de particularités et de difficultés liées à des facteurs cognitifs, affectifs et relationnels. La didactique de l’oral est appelée à faire face à ces points difficiles dans le but de retirer toutes les entraves, qui contrarient le développement des compétences à l’oral chez l’apprenant. De nos jours, la Neuropédagogie, exploitant les avancées des neurosciences, tente de conférer une perspective alternative en ce qui concerne l’approche, les techniques et les démarches adoptées au sein de la classe du flé. Elle prône une approche holistique dans l’enseignement /apprentissage de la langue -cible prenant en considération l’effectif tant cognitif qu’affectif de l’apprenant ainsi que l’épanouissement de la compétence « apprendre à apprendre ». Il s’agit d’une approche, qui met en valeur des facteurs comme l’affectivité, la motivation, les interactions au sein de la classe du flé mais aussi les principes d’une pédagogie différenciée et les stratégies d’apprentissage dans la conception et la mise en place d’un cours de flé visant au développement de l’oralité. De l’autre côté, l’épanouissement des compétences sensori-motrices de l’apprenant au moyen des documents authentiques audiovisuels contribuent à l’acquisition efficiente des compétences à l’oral. L’objectif essentiel de notre recherche est de révéler l’attitude des enseignants de flé vis-à-vis des interventions didactiques et pédagogiques de tel type, afin de faire connaître leurs pratiques et techniques utilisées dans l’enseignement de l’oral, de se demander sur leur pertinence à celles promues par la neuropédagogie et, enfin, de diagnostiquer leur niveau de formation permettant une approche neuropédagogique dans leur enseignement.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.