Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EMILE, η εφαρμογή του στη διδασκαλία της γεωγραφίας της Ε΄τάξης του Δημοτικού και η συμβολή του στην ανάπτυξη της διγλωσσίας στους Έλληνες μαθητές

Le projet européen EMILE ; son application à l’enseignement de la géographie à la 5ème classe du primaire et son apport au développement du bilinguisme chez les apprenants grecs (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Φλούδα, Βασιλική
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Γαλλικά
 6. 138
 7. Πανταζή, Βασιλική
 8. Τσίγκρη, Χρυσούλα
 9. ευρωπαϊκό πρόγραμμα CLIL/EMILE και projet CLIL/EMILE | διγλωσσία και bilinguisme | γνώση, επίγνωση και cognition | περιεχόμενο και contenu | επικοινωνία και communication | πολιτισμός και culture/civilisation | γλωσσική εμβύθιση και immersion | ενσωμάτωση και intégration
 10. 12
 11. 8
 12. 52
 13. πίνακες, φωτογραφίες, εικόνες, χάρτες
 14. Αναστασιάδη Μ.-Χ., Πατέλη Μ., 2008, L’enseignement du français à l’école primaire, Unité 4, Enseignement du français langue étrangère (FLE) à l’école primaire : pratiques de classe, Πάτρα, ΕΑΠ.
  • Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CLIL/EMILE είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση με διττό στόχο. Την εκμάθηση του περιεχομένου ενός μη γλωσσικού μαθήματος, με την ενσωμάτωση μιας ξένης γλώσσας με σκοπό την ενσυνείδητη εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σε πολλές χώρες τις Ευρώπης και τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται πιλοτικά στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ως βασική γλώσσα τα αγγλικά και τα γαλλικά σε μόνο λίγα σχολεία ιδιωτικά και πειραματικά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει το πρόγραμμα CLIL/EMILE και τη συνεισφορά του στη διγλωσσία στους μαθητές του δημοτικού και πιο συγκεκριμένα στους μαθητές της Ε’ Δημοτικού. Αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο αφιερώνεται στη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και τη διγλωσσία. Στη συνεχεία, το πρακτικό μέρος αφιερώνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Πρώτα με συνεντεύξεις με τους καθηγητές που έχουν υλοποιήσει το πρόγραμμα στα γαλλικά, έπειτα με την παρατήρηση της τάξης του δημοτικού που το εφαρμόζει και τέλος με την πρόταση/παρουσίαση ενοτήτων από τη γεωγραφία της Ε’ Δημοτικού σύμφωνα με τις αρχές αυτού του προγράμματος εξετάζοντας τα συμπεράσματα που βγάλαμε από την έρευνα.
  • Le projet européen CLIL/EMILE est une approche éducative avec une double cible. Il vise à l’intégration de la langue étrangère dans l’enseignement d’une matière scolaire non – linguistique qui a comme but l’apprentissage inconscient de la langue étrangère. Ce projet est appliqué dans beaucoup de pays européens et les dernières années il est appliqué en Grèce dans des écoles pilotes, en utilisant comme langue de base l’anglais ; et le français est appliqué seulement dans des écoles privées ou expérimentales à Salonique. Ainsi, ce mémoire vise à la présentation du projet CLIL/EMILE et à son apport au bilinguisme chez les apprenants de l’école primaire et plus précisément aux apprenants de la 5ème du primaire. Premièrement, le cadre théorique est dédié à la recherche bibliographique sur ce projet et sur le bilinguisme. Ensuite, le cadre pratique concerne la réalité grecque. Tout d’abord, il est consacré aux entretiens avec les enseignants qui pratiquent ce projet en français, puis à l’observation de classe du Primaire qui pratique le projet et finalement à la proposition/présentation des unités de la géographie de la 5ème classe du Primaire selon les principes du projet en examinant les résultats dégagés par cette recherche.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.