Η διαπολιτισμική αξιοποίηση του κινηματογράφου στη διαθεματική διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας σε ενήλικες.

L'exploitation intercutlurelle du cinéma dans l'enseignement interdisciplinaire du FLE chez les adultes. (english)

 1. MSc thesis
 2. Ματζαφού, Νικολέττα
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 05 October 2018 [2018-10-05]
 5. Γαλλικά
 6. 123
 7. Σαμίου, Αντιγόνη
 8. Σαμίου, Αντιγόνη | Λεονταρίδου, Θεοδώρα
 9. éducation des adultes / εκπαίδευση ενηλίκων | cinéma / κινηματογράφος | moyens audiovisuels / οπτικοακουστικά μέσα | interdisciplinarité / διαθεματικότητα | FLE / γαλλική ως ξένη γλώσσα
 10. 8
 11. 22
 12. 24
 13. Διαγράμματα αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων
  • Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης που διανύουμε, όπου η επικοινωνία μεταξύ των χωρών αποδεικνύεται επιτακτική, η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί μια αναγκαιότητα. Είναι αλήθεια ότι στον επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα, η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, και μάλιστα μια απαραίτητη προϋπόθεση. Έτσι, η εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης που απαιτείται από τη σύγχρονη κοινωνία, παρατηρούμε έναν αυξανόμενο αριθμό ενηλίκων που επιδιώκουν να μάθουν ή να βελτιώσουν μια Ξένη Γλώσσα, τόσο για επαγγελματικούς όσο και για προσωπικούς λόγους. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ενηλίκων, και το πλαίσιο της εμπειρίας και των γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί, στοχεύουμε, σε αυτή την εργασία, στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και στη βελτίωση των δεξιοτήτων ομιλίας τους για επικοινωνιακούς σκοπούς. Για να σχεδιάσουμε ένα μάθημα εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, με σκοπό να το κάνουμε καταλληλότερο για ένα ενήλικο κοινό, θα βασιστούμε στο μέσο της ταινίας, ως πιο ενθαρρυντικό και ευχάριστο εκπαιδευτικό εργαλείο, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική προσέγγιση, στοχεύοντας στην ολιστική εκπαίδευση του μαθητή. Στην παρούσα έρευνα, μετά από μελέτη του θεωρητικού πλαισίου για την παιδαγωγική χρήση του μέσου των ταινιών, για τις αρχές της διεπιστημονικής προσέγγισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, προτείνουμε τρία διαφορετικά αποσπάσματα από ταινίες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε τις δραστηριότητες που έχουμε σχεδιάσει, με τρεις διαφορετικές ομάδες ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μας, θα βασιστούμε και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, καθώς επίσης και στις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών μας.
  • Dans l’ère de la mondialisation qu’on parcourt, où la communication entre les pays s’avère impérative, la connaissance des langues étrangères constitue une nécessité. Il est vrai que dans le domaine professionnel et social à la fois, maîtriser au moins une langue étrangère est un outil précieux, voire une condition requise. Ainsi, l’apprentissage d’une Lé ne se limite plus aux enfants scolarisés. Dans le cadre de l’éducation permanente exigée par la société contemporaine, on constate un nombre croissant d’adultes qui cherchent à apprendre ou perfectionner une Lé tant pour des raisons professionnelles que personnelles. En prenant en compte les besoins éducatifs particuliers des adultes, ainsi que le contexte de leurs expériences et connaissances déjà acquises, on vise, dans ce mémoire, à développer la conscience interculturelle chez eux, ainsi qu’à améliorer leur expression orale pour des raisons communicatives. Dans le but de concevoir un cours de FLE adéquat pour un public adulte, on s’appuiera, donc, sur le moyen du cinéma, comme un outil pédagogique motivant et agréable, tout en mettant en valeur l’approche interdisciplinaire, visant à l’éducation holistique de l’apprenant. Dans la présente recherche, après avoir étudié le cadre théorique relatif à l’exploitation pédagogique du moyen cinématographique, les principes de l’approche interdisciplinaire et de l’éducation des adultes, on proposera trois extraits de films différents, lesquels on exploitera pour réaliser les activités conçues, avec trois groupes différents d’apprenants adultes. Pendant nos cours, on s’appuiera sur d’autres disciplines, ainsi que sur les connaissances antérieures de nos élèves.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.