Η εφαρμογή ενός συνεργατικού προγράμματος eTwinning στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο : Η επίδραση των ψηφιακών δραστηριοτήτων στα κίνητρα των μαθητών της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας

L’application d’un projet eTwinning à l’école primaire grecque : l’impact des activités numériques sur la motivation des apprenants du FLE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πολύχρου, Ασημίνα
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 14 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-14]
 5. Γαλλικά
 6. 134
 7. Τσακνάκη, Ολυμπία
 8. Τσακνάκη, Ολυμπία | Κρυστάλλη, Πηνελόπη
 9. école primaire | eTwinning | pédagogie de projet | littératie numérique | motivation | FLE
 10. 3
 11. 2
 12. 97
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες
 14. L’enseignement du français à l’école primaire/Anastassiadi,Pateli
  • Η εφαρμογή ενός προγράμματος eTwinning στην τάξη των γαλλικών έχει στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς και να αποτελέσει κίνητρο για να αναδειχθεί η αξία της διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας στo περιβάλλον του δημοτικού σχολείου. Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να επαληθεύσει, αν η εφαρμογή ενός προγράμματος eTwinning, το οποίο προάγει μια αυθεντική κατάσταση επικοινωνίας με μαθητές από τη Γαλλία και εμπλέκει τη χρήση ψηφιακών μέσων, μπορεί να ευνοήσει την εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας και ειδικότερα την κατάκτηση λεξιλογικών και ψηφιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές του δημοτικού σχολείου. Μελετήσαμε τα κίνητρα των μαθητών, προερχόμενα από την εφαρμογή του παιδαγωγικού πρότζεκτ και από την εισαγωγή των ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία για την επίτευξη των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η έρευνά μας βασίστηκε στην παρατήρηση της τάξης καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του προγράμματος eTwinning και στα ερωτηματολόγια που μοιράσαμε πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ένα έντονο ενδιαφέρον και μια σημαντική κινητοποίηση των μαθητών για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, ώστε να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες. Το πρόγραμμα έδωσε νόημα στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, χάρη στην πραγματική περίσταση επικοινωνίας. Η εισαγωγή των ψηφιακών εργαλείων έδωσε ιδιαίτερη αξία στις δραστηριότητες κι ενίσχυσε την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα των γαλλικών μέσα στην τάξη.
  • La mise en œuvre d’un projet eTwinning dans la classe du FLE, à l’école primaire grecque, constitue une tentative de stimuler l’intérêt et la motivation des apprenants, afin de valoriser l’enseignement/apprentissage du français dans le contexte scolaire. L’objectif de ce mémoire a été de vérifier si l’application du projet eTwinning, qui promeut une situation de communication authentique avec des élèves de France, et qui implique l’intégration du numérique, peut favoriser l’apprentissage du FLE et, spécialement, l’acquisition des compétences lexicales et numériques chez les apprenants du primaire. Nous avons étudié la motivation des élèves, issue de la mise en place de la pédagogie de projet et de l’intégration des outils numériques au service des activités à accomplir pendant le déroulement du projet. Nous avons réalisé une recherche auprès de nos apprenants du FLE basée sur l’observation de classe tout au long de la réalisation du projet et sur les questionnaires distribués en amont et en aval du projet. Les résultats surgis ont montré un intérêt intense et une forte motivation de la part des apprenants pour l’acquisition des compétences nécessaires, afin de réaliser les activités. Le projet a donné du sens à leur apprentissage grâce au contexte de la communication réelle. L’intégration des outils numériques a attribué une valeur primordiale aux activités à accomplir et a contribué à la participation active des apprenants dans la classe.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.