Επιμόρφωση των καθηγητών γαλλικής ως ξένης γλώσσας (FLE) στις Τ.Π.Ε.. Προσαρμογή στις ανάγκες τους.

Formation des enseignants du FLE aux TICE. Vers une adaptation à leurs besoins (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αβραμίδου, Σουζάνα
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 14 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-14]
 5. Γαλλικά
 6. 152
 7. Τσακνάκη, Ολυμπία
 8. Τσακνάκη, Ολυμπία | Κρυστάλλη, Πηνελόπη
 9. Τ.Π.Ε. και TICE | καθηγητές Γαλλικών και enseignants du FLE | συνεχής επιμόρφωση και formation continue | επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. και formation aux TICE | εκπαιδευτικές ανάγκες και besoins éducatifs
 10. 3 (A,B,C)
 11. 19
 12. Στην Αγγλική 18, στη Γαλλική 51
 13. Περιέχει διαγράμματα (22), έναν πίνακα, εικόνες (στο παράρτημα C) και συνημμένα αρχεία σε μορφή pdf (attachements-σε μορφή πινέζας) στο παράρτημα C.
  • Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων στους μελλοντικούς πολίτες ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύχγρονης ψηφιακής κοινωνίας. Αυτή η αποστολή απαιτεί την αναδιοργάνωση του σχολείου και την αλλαγή των παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών. Η αρχική και η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.) διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ενσωμάτωση τους στο σχολείο, διότι συμβάλλει στην εξέλιξη των παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών και στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Ωστόσο, η χρήση των Τ.Π.Ε. φαίνεται περιορισμένη και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών φαίνεται να έχουν εξελιχθεί ελάχιστα παρά την συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης στην χρήση των νέων τεχνολογιών. Το αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι να βρει και να εξετάσει προσεγγίσεις που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε., εστιάζοντας στους καθηγητές της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (FLE) στην Ελλάδα. Βάσει των αποτελεσμάτων της, ελπίζουμε να προσφέρουμε προτάσεις συμβάλλοντας στην βελτίωση του τομέα της επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες. Για τους σκοπούς της έρευνάς μας, διεξήχθησαν δύο έρευνες, μία ποιοτική και μία ποσοτική. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός πρότζεκτ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, η οποία απαρτίζεται και από δύο δομημένες συνεντεύξεις,καθώς και με τη βοήθεια ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου στο πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας. Αρχικά, τα αποτελέσματά της έρευνας δείχνουν ότι παρά την συμμετοχή των καθηγητών της Γαλλικής στην Ελλάδα σε προγράμματα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε., η χρήση τους παραμένει ισχνή λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όπως η έλλειψη εκπαιδευτικού χρόνου και η έλλειψη ψηφιακής υλικοτεχνικής υποδομής. Επιπλέον, ένα μέρος των εκπαιδευτικών είναι ήδη εξοικειωμένο με το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν λίγες νέες γνώσεις. Τέλος, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δεν συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης λόγω έλλειψης χρόνου, απουσίας ενημέρωσης σχετικά με την διεξαγωγή των επιμορφώσεων και του υψηλού κόστους συμμετοχής τους. Κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την βελτίωση των επιμορφώσεων στις Τ.Π.Ε. ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, καθώς και για την διασφάλιση της εισαγωγής της τεχνολογίας στις παιδαγωγικές τους πρακτικές.
  • Le domaine de l’éducation est chargé de développer chez les futurs citoyens les compétences nécessaires afin qu’ils répondent aux exigences de la société contemporaine immergée dans le numérique. Cette mission nécessite la réorganisation de l’école et le changement des pratiques pédagogiques des enseignants. La formation initiale et continue des enseignants aux Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) joue un rôle primordial à leur insertion dans l’école dans la mesure où elle contribue à l’évolution des pratiques pédagogiques des enseignants et à leur développement professionnel. Pourtant, l’emploi des TICE paraît restreint et les pratiques pédagogiques des enseignants peu évoluées, malgré leur participation aux programmes de formation à l’usage du numérique. L’objectif de cette recherche est de trouver et examiner des approches qui contribueront à l’amélioration de la formation des enseignants aux TICE, en se focalisant sur les enseignants du Français Langue Étrangère (FLE), en Grèce. À partir de ces résultats, nous espérons offrir des propositions en contribuant à l’amélioration du domaine de la formation aux nouvelles technologies. Pour les besoins de notre recherche, deux enquêtes, une qualitative et une quantitative, ont été conduites. La récolte des données a été effectuée à l’aide d’un projet élaboré dans le cadre de l’enquête qualitative accompagnée de deux entretiens directifs, et à l’aide d’un questionnaire en ligne dans le cadre de l’enquête quantitative. En premier lieu, les résultats de la recherche montrent que malgré la participation des enseignants du FLE en Grèce aux programmes de formation aux TICE, leur emploi demeure faible à cause des contraintes auxquelles les enseignants sont confrontés, comme le manque de temps éducatif et le manque d’équipement numérique. En deuxième lieu, une partie des enseignants sont déjà familiarisés avec le référentiel du programme de formation. Par conséquent, les enseignants n’acquièrent que peu de nouvelles connaissances. En dernier lieu, les résultats des enquêtes montrent qu’une grande partie des enseignants ne participe pas aux programmes de formation à cause du manque de temps, du manque d’information concernant leur déroulement et du coût élevé exigé pour leur participation. Par conséquent, des mesures doivent être prises pour l’amélioration des formations aux TICE afin de répondre aux besoins éducatifs des enseignants, et assurer l’introduction du numérique dans les pratiques pédagogiques de l’enseignement.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.