Το ταξιδιωτικό ημερολόγιο: αφύπνιση στη Δημιουργική Γραφή και εργαλείο για την ανάπτυξη των γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Le carnet de voyage : un éveil sur l’écriture créative et un outil pour le développement des compétences communicatives langagières chez les apprenants du primaire (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λεονάρδου, Στυλιανή
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Γαλλικά
 6. 87
 7. Πατεράκη, Όλγα
 8. Πατεράκη, Όλγα | Τσίγκρη, Χρυσούλα
 9. δημιουργική γραφή | ecriture creative | ταξιδιωτικό ημερολόγιο | carnet de voyage | δημοτικό σχολείο | primaire | τάξη Γαλλικών | classe de FLE | επικοινωνιακές γλωσσικές δεξιότητες | competences communicatives langagieres
 10. 4
 11. 14
 12. 30
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες
 14. Cohérence et cohésion des textes écrits : points de vue linguistiques et didactiques dans la classe plurilingue de FLE au gymnase grec / Olga Pateraki Chatziantoniou
  • Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά την εφαρμογή της Δημιουργικής Γραφής στην τάξη στην οποία διδάσκεται η Γαλλική γλώσσα ως ξένη στο Δημοτικό Σχολείο μέσω ενός «ταξιδιωτικού ημερολογίου» σε Γαλλόφωνες χώρες. Ο στόχος της έγκειται στο να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό η εφαρμογή αυτού του τύπου διδασκαλίας/εκμάθησης μπορεί να αναπτύξει επικοινωνιακές γλωσσικές δεξιότητες στους μαθητές του Δημοτικού στο Ελληνικό σχολείο και να τους παρακινήσει να μάθουν Γαλλικά. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, προτείνουμε μια παιδαγωγική προσέγγιση βασισμένη στα ενδιαφέροντα των μαθητών του Δημοτικού και των περιορισμένων γνώσεων τους στη Γαλλική γλώσσα. Αρχικά, αναφερόμαστε στις θεωρητικές και ιστορικές αρχές της Δημιουργικής Γραφής και τη σχέση της με την Εκπαίδευση, αλλά και στην ταξιδιωτική λογοτεχνία σαν ένα λογοτεχνικό είδος, μία γραπτή παραγωγή, που είναι συνήθως μία αφήγηση των εμπειριών, ανακαλύψεων και σκέψεων ενός ταξιδιώτη σχετικά με το ταξίδι του. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους παρουσιάζουμε τα ερωτήματα που πρόκειται να απαντηθούν στην έρευνα μας. Στη συνέχεια περιγράφουμε το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία της έρευνας που υιοθετήσαμε. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζουμε με λεπτομέρειες την παιδαγωγική τεχνική που εφαρμόσαμε στην τάξη μας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων διαλέξαμε ποικιλία από υποστηρικτικό υλικό και ελκυστικές ασκήσεις, προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μαθητών. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάσαμε σχόλια και τα αποτελέσματα της έρευνας μας που βασίστηκαν στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων και σε ένα ημερολόγιο παρατήρησης και έναν οδηγό που περιελάμβανε τους άξονες της έρευνας. Αναφερόμαστε επίσης στις δυσκολίες που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας. Η συλλογή δεδομένων μας επέτρεψε να διαπιστώσουμε ότι οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου κατάφεραν μέσα από τη δημιουργία ενός «ταξιδιωτικού ημερολογίου» να δραστηριοποιηθούν και ταυτόχρονα να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές γλωσσικές δεξιότητες τους.
  • Le sujet du présent mémoire concerne l’application de l’Écriture Créative dans la classe de FLE au primaire au biais d’un « carnet de voyage » dans les pays francophones. Son objectif consiste à examiner dans quelle mesure l’application de ce type d’enseignement/apprentissage peut développer des compétences communicatives langagières chez les apprenants du primaire à l’école grecque et les motiver à apprendre le français. Afin de réaliser notre objectif, nous proposons une démarche pédagogique basée sur les centres d’intérêts des jeunes apprenants du primaire et leurs connaissances très limitées de la langue française. En premier lieu, nous nous référons aux fondements théoriques sur lesquels nous nous sommes basée, en mettant l’accent sur l’Ecriture Créative, ses principes théoriques et historiques et sa relation avec l’enseignement. Ensuite nous nous référons à la littérature de voyage comme un genre littéraire, une production écrite qui se compose généralement d'un récit sur les expériences, découvertes et réflexions d'un voyageur lors de son voyage. Dans la dernière partie théorique de notre travail nous présentons les questions de départ de notre recherche. En deuxième lieu, nous décrivons le cadre contextuel et la méthodologie que nous avons adoptée. En troisième lieu, nous présentons en détail l’exploitation pédagogique de notre séquence. Pendant les séquences, nous avons choisi de suivre une démarche dynamique où nous avons intégré une diversité de supports et d’activités attirantesadaptées au niveau du public cible. Dans la dernière étape de ce mémoire, nous avons procédé à la présentation et au commentaire d’une part, des résultats de notre recherche issues des réponses aux questionnaires distribués aux apprenants et un carnet d’observation suivi d’un guide que nous avons utilisés. Nous nous référons aussi aux difficultés que nous avons rencontrées pendant cette expérience. Le recueil de données, nous a permis de confirmer que les élèves du primaire au biais d’un carnet de voyage ont réussi à se motiver en développant en même temps leurs compétences communicatives langagières.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.