Ο συνδυασμός των πρότζεκτ δημιουργικής γραφής με τα λογισμικά δημιουργίας κόμικ ως παράγοντας κινητοποίησης και συμμετοχής των μαθητών στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο δημοτικό

Vers une écriture créative à l’aide de la pédagogie du projet et de logiciels de création de B.D. en classe de FLE. Aspects motivants et bénéfiques auprès des apprenants de l’école primaire grecque. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ιασονίδου, Φωστήρα
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Γαλλικά
 6. 200
 7. Λάχλου, Σοφία
 8. Βήχου, Μαρίνα
 9. δημιουργική γραφή | μέθοδος πρότζεκτ | προσέγγιση με προσανατολισμό στη δράση | παραμύθι | λογισμικά δημιουργίας κόμικ
 10. 5
 11. 10
 12. 47
 13. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. ANDROULAKIS, G., 1999, Axes déterminant la conception/planification du cours de FLE, Patras : EAΠ
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διπλωματική αυτή εργασία φιλοδοξεί να ερευνήσει το λόγο ύπαρξης των πρότζεκτ δημιουργικής γραφής στο ελληνικό δημοτικό σχολείο εντοπίζοντας τις επωφελείς για τους μαθητές πλευρές τους και τα κίνητρα μάθησης που αναπτύσσονται μέσα από αυτά, τόσο από παιδαγωγικής όσο και από διδακτικής πλευράς, καθώς επίσης και να απαντήσει στην ερώτηση της συστηματικής εφαρμογής και καθιέρωσής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ενδιαφέρον της μελέτης μας στρέφεται εξίσου στους διδάσκοντες-εμψυχωτές αυτής της καινοτόμας προσέγγισης διδασκαλίας/εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας για να φωτίσει τις αναπαραστάσεις, τις αντιλήψεις και τις διαδικασίες που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί αλλά και τους δισταγμούς και τις προσδοκίες των ίδιων και των μαθητών τους μέσα από την εφαρμογή της παιδαγωγικής του πρότζεκτ και ειδικότερα των πρότζεκτ δημιουργικής γραφής στην ξένη γλώσσα στο δημοτικό. Στόχος μας επίσης είναι να αποκαλύψουμε τη δυναμική που προκαλείται χάρη στον συνδυασμό της γραπτής παραγωγής των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με τα προγράμματα δημιουργίας κόμικ και τη διδακτική και παιδαγωγική πρόκληση που το κόμικ επικαλείται προς όφελος της δημιουργίας κινήτρων. Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε εστιάζει σε έννοιες και παιδαγωγικά ρεύματα που βρίσκουν θετική απήχηση στα πρότζεκτ δημιουργικής γραφής όπως η παιδαγωγική του πρότζεκτ και η προσέγγιση με προσανατολισμό τη δράση, αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο που παίζει η δραστηριοποίηση των μαθητών στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε διδάσκοντες και μαθητές δημοτικού επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις: η εισαγωγή της δημιουργικής γραφής στη δεύτερη ξένη γλώσσα στο δημοτικό στο πλαίσιο παιδαγωγικών πρότζεκτ που εμπλέκουν και τις νέες τεχνολογίες μπορεί να είναι μια απαιτητική διαδραστική διαδικασία που απαιτεί μεγάλη οργάνωση αλλά ταυτόχρονα εμπλέκει τη δημιουργική σκέψη και φαντασία του μαθητή ενισχύοντας τη δυναμική της παραγωγής πρωτότυπων κειμένων. Δεν μπορούμε ωστόσο να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι δυσκολίες που συναντούν οι διδάσκοντες-εμψυχωτές εργαστηρίων δημιουργικής γραφής οφείλονται στο ότι διστάζουν να απομακρυνθούν από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, υστερούν επιμόρφωσης, αντιμετωπίζουν ανεπαρκή υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ακατάλληλες χωροταξικές δομές. Παρά τις δυσκολίες όμως το τελικό αποτέλεσμα και η δημιουργία κινήτρων και συνεργατικής ατμόσφαιρας στην τάξη φαίνεται ότι αποζημιώνουν τους συναδέλφους που τολμούν να κάνουν ένα βήμα προς την εκπαιδευτική καινοτομία της εφαρμογής εργαστηρίου δημιουργικής γραφής στην ξένη γλώσσα. Λέξεις κλειδιά: δημιουργική γραφή, παιδαγωγική του πρότζεκτ, προσέγγιση με προσανατολισμό τη δράση, νέες τεχνολογίες, προγράμματα δημιουργίας κόμικ, δημιουργία κινήτρων, εκπαιδευτική καινοτομία
  • RÉSUMÉ L’ambition de ce mémoire est d’explorer la raison d’être des activités d’écriture créative à l’école primaire grecque en repérant les aspects motivants et bénéfiques des projets d’Écriture Créative (EC) du point de vue pédagogique et didactique chez les apprenants et de répondre à la question si leur application devrait constituer une partie intégrante de l’enseignement. Nous voulons aussi orienter notre intérêt aux enseignants, animateurs de cette approche d’enseignement/apprentissage du FLE innovante, pour mettre à jour leurs représentations, leurs conceptions et leurs démarches, ainsi que leurs réticences et leurs attentes par la mise en place de la pédagogie du projet et plus spécifiquement des projets d’écriture créative au primaire. Notre objectif se penche également sur la dynamique investie grâce à la combinaison de la production écrite des apprenants avec les nouvelles technologies et plus spécifiquement les logiciels de création de BD et le défi didactique et pédagogique que le projet invoque au profit de l’engendrement des motivations. Notre cadre théorique met au point des notions et des courants qui trouvent un écho favorable dans les projets d’écriture créative tels que la pédagogie du projet et l’approche actionnelle révélant l’enjeu de ce type d’enseignement. Les résultats de cette recherche réalisée auprès des enseignants de FLE et des apprenants du primaire confirment les hypothèses : faire introduire l’écriture créative en FLE au primaire à travers une pédagogie de projet qui implique aussi les TICE peut créer de nombreuses sollicitations et interactions qui suscitent la réflexion, l’imagination des élèves et dynamisent la production de textes. Cependant, il n’est pas à ignorer que les difficultés affrontées par les enseignants qui animent un projet d’EC sont dues à la fois à leur réticence de s’éloigner de leurs méthodes didactiques traditionnelle, aux carences de la formation continue ainsi qu’aux structures spatiales inadaptées et aux équipements matériels insuffisants. Malgré les difficultés, le résultat obtenu, la motivation des apprenants et la convivialité en classe de FLE semblent avoir rémunéré les collègues qui osent mettre en place des projets innovants comme ceux d’écriture créative. Mots-clés : écriture créative, pédagogie du projet, approche actionnelle, nouvelles technologies, logiciels de BD, motivation, innovation
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.