Οι πηγές της έλλειψης κινήτρων στους μαθητές του ελληνικού δημοτικού σχολείου στην τάξη εκμάθησης των γαλλικών

Les sources de démotivation des apprenants du primaire grec en classe de FLE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βάγια, Μαρία
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Γαλλικά
 6. 101
 7. Βήχου , Μαρίνα
 8. Βήχου, Μαρίνα | Τσακνάκη, Ολυμπία
 9. έλλειψη κινήτρων démotivation | αποθάρρυνση découragement | γαλλικά ως ξένη γλώσσα FLE | πίνακες παρακολούθησης μαθημάτων grilles d'observation
 10. 3
 11. 37
 12. Περιέχει πίνακες
 13. Anastasiadi, M.Ch. & Patelli, M., 2008, Enseignement du français langue étrangère (FLE) à l’école primaire : pratiques de classe, Patras, EAP.
  • Η μείωση ενδιαφέροντος από πλευράς των μαθητών για την εκμάθηση της γαλλικής, η απαξίωση της, η έλλειψη κινήτρων των μαθητών είναι κάποιες από τις συνθήκες που περιγράφουν την υπάρχουσα σχολική πραγματικότητα όσον αφορά την θέση της γαλλικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσουμε τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το κίνητρο των μαθητών μιας τάξης του δημοτικού σχολείου όπου τα γαλλικά διδάσκονται σαν ξένη γλώσσα. Το πρώτο μέρος περιέχει το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας και εξετάζει τρεις παραμέτρους που μπορεί να ευθύνονται για την έλλειψη κινήτρων στους μαθητές. Η επιρροή αυτών των παραγόντων στην έλλειψη κινήτρων των μαθητών διερευνήθηκε και σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από μία έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε τρεις τάξεις ενός δημόσιου δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα και για την οποία εφαρμόσαμε την μέθοδο της παρατήρησης της τάξης.. Ο τύπος της έρευνας, η μεθοδολογία καθώς και τα αποτελέσματά της περιλαμβάνονται στο δεύτερο μέρος. Το τρίτο και τελευταίο μέρος ασχολείται με την επαλήθευση ή διάψευση των υποθέσεων που διατυπώθηκαν στα πλαίσια της ερευνάς μας, καθώς και με τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της.
  • La baisse de l’intérêt de la part des apprenants pour l’apprentissage du français, la dépréciation de la langue, la démotivation des apprenants sont des conditions qui décrivent la réalité scolaire concernant la place du FLE dans l’école primaire grecque. L’objectif de ce mémoire est d’explorer les facteurs qui peuvent influencer d’une façon négative la motivation des apprenants d’une classe de FLE, dans une école primaire. La première partie contient le cadre théorique du mémoire et examine trois paramètres qui peuvent être considérés comme responsable pour la démotivation des apprenants. L’impact de ces facteurs sur la démotivation des apprenants a été aussi examiné dans la pratique, à travers une recherche qui a été effectuée dans trois classes d’une école primaire publique en Grèce et pour laquelle nous avons appliqué la méthode de l’observation de la classe. Le type de la recherche, la méthodologie, ainsi que ses résultats sont inclus dans la deuxième partie. La troisième et finale partie contient la confirmation ou l’infirmation des hypothèses formulées dans le cadre de notre recherche, ainsi que les constatations résultant de l’interprétation des résultats.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.