Αξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατά τη Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας - Μία εμπειρική έρευνα στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ Schools: future labs του Ινστιτούτου Γκαίτε Αθηνών

Leistungsbeurteilung in integrativen Lehr- und Lernkonzepten - Eine empirische Untersuchung im Rahmen des Erasmus+ Projektes Schools: future labs des Goethe Instituts Athen (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΚΟΥΒΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 3. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Γερμανικά
 6. 163
 7. Δρ.ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ, ΔΑΦΝΗ
 8. Δρ.ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ, ΔΑΦΝΗ | Δρ.ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας | Integrative Lehr- und Lernkonzepte
 10. 1
 11. 36
 12. 3 εικόνες και 3 πίνακες απο βιβλιογραφία, που περιέχεται και αναφέρεται στην εργασία, 5 πίνακες δημιουργημένοι απο τη συγγραφέα της εργασίας
 13. Leistungsbeurteilung
  • Περίληψη/Σύνοψη Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η εμπειρική ανάλυση των δεδομένων του θεωρητικού πλαισίου του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Schools: future labs για την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων με αφετηρία την Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας κατά τα πρότυπα του CLIL. Κεντρικό θέμα αποτελεί η αξιολόγηση του υλικού, που έχει εκπονηθεί για την εφαρμογή των διδακτικών στόχων της ξένης γλώσσας (Γερμανική Γλώσσα) και του επιστημονικού διδακτικού αντικειμένου (Φυσικές επιστήμες). Προκειμένου να μπορέσουν να εξάχθούν ασφαλή και αντικειμενικά αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν να αξιολογηθεί η βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των διδασκομένων καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σύμφωνα με το θεωρητικό πλάισιο της γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρώπης μέσα στο οποίο κινείται και το Πρότζεκτ αυτό. Με δεδομένο οτι η αποδεδειγμένη εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και διδακτικών αρχών μπορεί αφενός να προωθήσει και να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και αφετέρου να αποτελέσει αφετηρία για την διερεύνηση της γλωσσικής εξέλιξης των διδασκομένων στο καθημερινό σχολικό μάθημα με εργαλεία αξιολόγησης, έχει τεθεί ώς στόχος σ΄αυτή την εργασία να αναδείχθούν τα περιθώρια αποτελεματικότητας της διδασκαλίας μέσα από την εμπειρική έρευνα. Στα πρώτα δύο κεφάλαια περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε νεαρή ηλικία καθώς και καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι για την αποτελεσματική υλοποίησή της. Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται η αξιολόγηση του Προγράμματος Schools: future labs με τη χρήση εργαλείων εμπειρικής έρευνας για την αξιολόγηση των ποιοτικών κριτηρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εμπειρική έρευνα εστιάζει σ΄αυτό το σημείο στα Αναλυτικά Προγράμματα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό προσανατολισμό, στα κριτήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων καθώς και στο εκπονημένο υλικό στα πλαίσια της εφαρμογής των διδακτικών στόχων του προγράμματος. Τέλος προτείνονται τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των διδασκομένων με την εκπόνηση ενός τέστ και ενός φύλλου αξιολόγησης και αναλύεται επιστημονικά η ένταξή τους το μάθημα για την προώθηση της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φύλλο αξιολόγησης.
  • Zusammenfassung Diese Arbeit hat zum Gegenstand empirisch zu untersuchen, wie Leistungsbeurteilung in einem integrativen Lehr- und Lernkonzept bewerkstelligt werden kann. Ausgangspunkt für diese Untersuchung war die Fragestellung, ob im festgelegten konzeptionelle Rahmen des europäischen Projektes Erasmus+ Schools: future labs die kommunikativen Handlungen im integrativen Unterrichtsgeschehen definiert, beschrieben und evaluiert werden können. In einer Reflexion darüber und zur Lieferung wissenschaftlicher Beweise habe ich eine empirische Untersuchung durchgeführt. Ziel dieser Arbeit ist es, das entwickelte Material in diesem Kontext schrittweise auszuwerten, um aufgrund der Befunde zu belegen, inwiefern die multikonzeptionale Basis sowohl in der Unterrichtsvor- und Nachbereitung als auch in den angewendeten Materialien didaktisch vermittelt wird. Die enge Koppelung der prinzipiellen Faktoren im integrativen Unterricht erlaubt es Rückschlüsse auf die Unterrichtsqualität zu ziehen und ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass auf der schulischen Ebene Qualitätsmerkmale einen effizienten Unterricht sichern und je nach Schwerpunktsetzung Leistungen überprüft und evaluiert werden können. Die Möglichkeit durch den Einsatz von Test- und Evaluationsverfahren zur Einleitung von Fördermaßnahmen und folglich zur fortwährenden Steigerung der Unterrichtsqualität im schulischen Unterrichtsalltag beizutragen, wird in dieser Arbeit nach der Auseinandersetzung mit den didaktischen Realisierungsmaßnahmen behandelt. Im ersten Teil der Arbeit wird in den ersten zwei Kapiteln die Forschungslage für den frühen Fremdsprachenunterricht dargestellt und skizziert, wie sich die lerntheoretischen Aspekte in der modernen Fremdsprachendidaktik als Prämissen für die effiziente Unterrichtsplanung herausgefiltert haben. Gleichzeitig wird angeführt, in welchen Lehr-und Lernkonzepten diese ihre Realisierung finden und welche bildungspolitischen Ziele der europäischen Sprachenpolitik sich darin widerspiegeln. Ab dem dritten Kapitel wird im zweiten Teil der Arbeit Schritt für Schritt das Unterrichtskonzept des Projektes ausgelegt und gleichzeitig überprüft, ob und inwiefern integrative unterrichtsspezifische didaktische Merkmale vorhanden sind. Die Grundlage der empirischen Forschungsmethode bilden wissenschaftliche Instrumente, die im Projekt eingesetzt worden sind: Für eine effiziente Unterrichtsplanung in diesem Projekt werden auf einem template alle unterrichtsspezifischen Komponenten für den Sprach- und Sachfachunterricht zusammengeführt. Im Anschluss daran, ist das Material entwickelt worden, dass in der fünften Klasse der griechischen Grundstufe eingesetzt wurde. Für die Kompetenzbeschreibung sowohl von fremdsprachlichen als auch von physika-lischen Kommunikationsmustern entwickle ich ein Kompetenzbeschreibungsraster, das ich für die Definition von Kompetenzen verwende, um im Weiteren die Kompetenzorientierung nachweisbar zu vergegenwärtigen. Die Rolle von Test- und Evaluationsverfahren erläutere ich schließlich, um zu präsentieren, wie uneingebrachte prinzipielle Leitlinien des Projektes zur Förderung der Selbstbewertung und zur Schulung von Evaluationsprozessen in den Unterricht eingebettet werden können.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.