ΤΟ CLIL ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

CLIL IM PRIMARBEREICH_ RESULTATE, ERFAHRUNGEN UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN (english)

 1. MSc thesis
 2. ΔΑΛΑΒΕΡΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 3. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
 4. 21 September 2019 [2019-09-21]
 5. Γερμανικά
 6. 60
 7. ΡΟΦΟΥΖΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ
 8. ΡΟΦΟΥΖΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ | ΖΕΠΠΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. CLIL | PILOTPROJEKT IM PRIMARBEREICH | THESSALONIKIS GRUNDSCHULEN | FÖRDERUNG DER MEHRSPRACHIGKEIT
 10. 4
 11. 87
 12. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Το δίγλωσσο μάθημα αποτελεί ένα μέσο ώστε η εκμάθηση της ξένης γλώσσας να γίνει πιο αποτελεσματική και πιο ενδιαφέρουσα. Το CLIL έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ως μία μορφή δίγλωσσου μαθήματος. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του ξενόγλωσσου μαθήματος το CLIL εμπλέκει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας με συγκεκριμένα σχολικά μαθήματα. Η μέθοδος CLIL δεν εφαρμόζεται στο ελληνικό σχολικό σύστημα. Κατά τα σχολικά έτη 2014-2016 δοκιμάστηκε σε συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία στα ξενόγλωσσα μαθήματα. Με την εργασία αυτή θα ήθελα να παρουσιάσω τη συγκεκριμένη προσπάθεια εφαρμογής του CLIL και ταυτόχρονα να καταδείξω τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες αυτού του πειράματος. Το πρώτο μέρος της εργασίας πλαισιώνει και υποστηρίζει θεωρητικώς το θέμα. Το δεύτερο μέρος αποτελεί μια εμπειρική μελέτη. Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας είναι και η αξιολόγηση-ανάλυση μερικών ερωτηματολογίων, στα οποία αντικατοπτρίζονται οι εμπειρίες των καθηγητών που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα καθώς και η στάση τους απέναντι σε αυτό. Από όσο μπορεί κανείς να συμπεράνει από τις απαντήσεις τους, το πρόγραμμα αυτό είχε, σε γενικές γραμμές, καλά αποτελέσματα, τόσο για τη γλώσσα όσο και για το αντικείμενο-μάθημα. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων αντιλαμβάνεται επίσης κανείς ότι το CLIL ενίσχυσε την κινητοποίηση και τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα. Αρκετά συχνά θίχθηκε από τους καθηγητές η έλλειψη σε επιμόρφωση και η έλλειψη οργάνωσης περισσότερο από τη μεριά του Υπουργείου. ώστε το CLIL να μπορέσει να ξεδιπλώσει και να καταδείξει τις δυνατότητές του.
  • Ein Mittel, mit dem man den Fremdsprachenunterricht effizienter und interessanter machen kann, ist der bilinguale Unterricht. Im europäischen Kontext hat sich in den letzen Jahren eine Definition des bilingualen Sachfachunterrichts durchgesetzt, die CLIL (Content and Language Integrated Learning) heißt. Im Unterschied zum DaF-Unterricht lernen Schüler nicht nur eine Fremdsprache, sondern eignen sich mit Hilfe dieser Fremdsprache fachliche Kenntnisse an. CLIL gehört zu dem griechischen Schulsystem nicht. Innerhalb der Schuljahre 2014-2016 wurde dieses Unterrichtskonzept -in Form von Modulen- an bestimmten Schulen des Primarbereichs erprobt. Mit dieser Arbeit möchte ich diesen CLIL-Pilotversuch präsentieren und die Stärken sowie auch die Schwächen dieses “Experimentes „ darstellen. Der erste Teil der Abeit ist ein Einblick in die theoretischen Grundlagen desThemas und der zweite Teil eine empirische Untersuchung an bestimmten Grundschulen Thessalonikis. Ein wesentlicher Teil der Arbeit fokussiert auf die Auswertung einiger Fragenbogen, die die Erfahrungen und die Einstellung der beteiligten Lehrpersonen dem Projekt gegenüber wiederspiegeln. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Erprobung sowohl aus der Sicht des Sprachunterrichts als auch aus Sicht des Sachfachunterrichts im allgemeinen gute Ergebnisse erzielt hat. Die Antworten der Versuchspersonen haben gezeigt, dass CLIL die Motivation fast aller Schüler für die Fremsprache verstärkt und ihre Teilnahme am Unterricht gefördet hat. Es wurde jedoch die Notwendigkeit einer besseren Lehrerausbildung und einer besseren Organisation seitens des Staates unterstrichen, damit CLIL sein Potential und seine Möglichkeiten entfalten kann.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.