ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΓΩΝΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ
 3. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
 4. 08 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-08]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. ΛΟΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ
 8. νέο λογιστικό σχέδιο , διπλογραφικό λογιστικό σχέδιο, κεντρική διοίκηση, δημόσιο λογιστικό, εκσυγχρονισμός, κρατικός προϋπολογισμός
 9. 1
 10. 29
 11. 11
 12. Σχήματα
  • Στις μέρες μας όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και εξ ορθολογισμό των διαδικασιών και των λειτουργιών της. Συνήθως ο εκσυγχρονισμός της αφορά στην υιοθέτηση καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα που επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα επιτακτική έγινε η ανάγκη υιοθέτησης νέου λογιστικού πλαισίου από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με την κεντρική διοίκηση πρωταρχικά Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην εισαγωγή του νέου λογιστικού πλαισίου στην Κεντρική Διοίκηση με σκοπό να εξασφαλίσει μια αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων με την χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 και η νέα οικονομική και διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού. Η μεταρρύθμιση στον τρόπο οργάνωσης των οικονομικών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και σε πρώτη φάση της Κεντρικής Διοίκησης εφαρμόζεται για πρώτη φορά από 1/1/2019 λόγω των αδυναμιών που υπάρχουν στην ορθή απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής Κυβέρνησης, της έλλειψης ορθής πιστοληπτικής ικανότητας και λογιστικού χειρισμού των συναλλαγών με ομοιόμορφο τρόπο και μη άντληση αξιόπιστων πληροφοριών. Το λογιστικό πλαίσιο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα IPSAS ενώ η Κεντρική Διοίκηση υιοθετεί τις διατάξεις του νέου πλαισίου σταδιακά από την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του 2019 και αρχικά την οικονομική και διοικητική ταξινόμηση. Η μεταρρύθμιση ξεκίνησε με την κατάργηση του Νόμου του Δημόσιου Λογιστικού 2362/95 και την αντικατάσταση του από το νέο νομοθετικό πλαίσιο του 4270/14 σύμφωνα με το οποίο απεικονίζονται τα δημόσια οικονομικά του Δημόσιου τομέα. Στην τελευταία αναθεώρηση του τελευταίου ενσωματώθηκαν νέοι κανόνες για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και εποπτεία. Μια σημαντική αλλαγή που δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην ορθή κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού, ενώ η πιστή τήρηση των αρχών αυτών διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του Προϋπολογισμού. Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η έρευνα προέκυψαν από βιβλιογραφική επισκόπηση, έρευνα στο διαδίκτυο, μελέτες για την Δημόσια Διοίκηση, συζητήσεις και υποδείξεις ως προ απαιτούμενο στην Τρίτη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
  • Nowadays there is more and more conversation of modernizing the Public Management and rationalization of its processes and functions. Usually its modernization concerns the adoption of good practices in the private sector with central administration which bring about positive results. The need to adopt a new accounting framework was particularly and primarily urgent by the General Government bodies. This research focuses on the introduction of new accounting framework in Central Administration in order to ensure a more effective and efficient management of available financial resources using modern technology tools such as International Accounting Standards in accordance with the Presidential Decree 54/2018 and the new financial and administrative classification of the state budget. The reform of the way in which both the finance department of the General Government and the Central Administration are implemented for the first time since 1/1/2019 due to the weaknesses in the fair presentation of the financial statements and the assets structure, lack of creditworthiness and accounting transactions in a uniform manner and failure to obtain reliable information. The accounting framework is largely based on IPSAS while the Central Administration adopts the provisions of the new framework gradually by the preparation of the 2019 Budget and initially the financial and administrative classification.   The Reformation begins with the deletion Of Public Accounting Law 2362/95 and its replacement by the new legislative framework of 4270/14 according to which depict the public finances of the Public Sector. In its latest review new rules of financial management and supervision have been incorporated. This is a major change that binds the relevant bodies of the General Government in the proper preparation and implementation of the Budget, while adhering to these principles ensure that the objectives of the Budget are achieved. The data on which the research was based came from a bibliographic review, internet research, public administration studies, discussions and suggestions as required in the Third Assessment by the European Commission and the International Monetary Fund.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.