Από τον 3D σχεδιασμό στη 3D εκτύπωση και την υλοποίηση Εφαρμογή στο κόσμημα και στη μικρογλυπτική.

From the 3D design to the 3D printing and the implementation The application in jewelry and microculpture (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κιουρτσόγλου, Αντώνιος
 3. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 4. 27 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-27]
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. Σιάκας, Σπυρίδων
 8. Δημητριάδη, Νεφέλη
 9. Ψηφιακός τρισδιάστατος σχεδιασμός | τρισδιάστατο κόσμημα | τρισδιάστατη εκτύπωση | 3D modelling | 3D jewellery | 3D printing | Additive Manufacturing
 10. 11
 11. 82
 12. Εικόνες, φωτογραφίες
  • Οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία ακόμα και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, χρησιμοποιήθηκαν από νωρίς στην κοσμηματοποιία και τη μικρογλυπτική. Η χρήση μηχανημάτων που ελέγχονται από υπολογιστή, αναβάθμισαν την διαδικασία της παραδοσιακής χύτευσης με τη μέθοδο του χαμένου κεριού. Παραδοσιακά, η κατασκευή ενός κοσμήματος απαιτούσε ο σχεδιαστής να σκαλίσει την αρχική ιδέα (το αρχικό σχέδιο), στο κερί με το χέρι, να βγάλει γύψινο καλούπι με τη μέθοδο του χαμένου κεριού και τελικά να χυτεύσει το λειωμένο μέταλλο. Με τη χρήση 3D CAD και 3D CAM – 3D printer, δημιουργείται το αρχικό μοντέλο ψηφιακά και κατόπιν ακολουθείται η παραδοσιακή συνέχεια της χύτευσης. Με τις ψηφιακές τεχνολογίες, μειώνεται σημαντικά η ανάγκη για χειρονακτική εργασία, καθώς το αρχικό κέρινο μοντέλο δημιουργείται με τη χρήση μηχανήματος (τρισδιάστατο εκτυπωτή ή CNC μηχάνημα ) το οποίο ‘διαβάζει’ το ψηφιακό μοντέλο με το οποίο το έχουμε τροφοδοτήσει. Το ψηφιακό αυτό μοντέλο μπορεί να έχει δημιουργηθεί στον υπολογιστή, είτε με τη χρήση ενός τρισδιάστατου προγράμματος (όπως θα μας απασχολήσει στην εργασία μας), είτε με τη χρήση ενός Τρισδιάστατου Σαρωτή ( 3D Scanner), είτε με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας (Photogrammetry). Το αρχικό σχέδιο είναι πολύ εύκολο να το αποθηκεύσουμε, να το τροποποιήσουμε ή να το ξαναχρησιμοποιήσουμε εάν χρειαστεί. Η ακολουθία 3D CAD , 3DCAM έχει μειώσει την κομβικότητα του εργαστηρίου με ότι οφέλη συνεπάγεται αυτό (οικονομικά, περιβαλλοντικά κτλ). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε κάποιον που δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί ακόμα να έχει εργαστηριακή υποδομή: • σχεδιαστής που θέλει να αναλάβει την παραγωγή και διακίνηση των δημιουργιών του. • κοσμηματοποιός που είναι στην αρχή της καριέρας του,ή/και • ερασιτέχνης που φιλοδοξεί να γίνει επαγγελματίας • δημιουργός που θα δουλέψει με e-shop Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξει και ποιά ψηφιακή τεχνολογία; Ποια είναι τα υπέρ και ποια τα κατά; Τι εναλλακτικές δυνατότητες υπάρχουν στη διακίνηση των δημιουργιών του; Παράλληλα, οι παραδοσιακοί μεγάλοι οίκοι, επενδύουν στην ψηφιακή τεχνολογία του σήμερα μόνο ενσωματώνοντας τη στις παραδοσιακές τεχνικές, ή επενδύουν και σε μελλοντικές τεχνολογίες ;
  • Digital technologies, which are being evolved rapidly nowadays, were used early on in the fields of jewelry and microsculpture. CNC milling and especially 3d printing, upgraded the traditional casting with the method of lost wax. The raditionally process of jewellery making, required from the designer to hand-carve the original idea (the original design) in wax, to make a plaster mold by the method of the lost wax and finally to cast molten metal. Using 3D CAD and 3D CAM - 3D printer, the original model is created digitally and then the traditional continuation of the casting is followed. With digital technologies, the need for manual labor is significantly reduced, as the original wax model is created using a machine (3D printer or CNC machine) that ‘reads’ the digital model with which we have powered it. This digital model can be created on the computer, either by using a 3D program (as we will be busy in our process), or by using a 3D Scanner, or by the method of Photogrammetry. The digital model, is easily being ‘stored’, modified or re-used when it is needed. The sequence, 3D CAD - 3DCAM has reduced the centrality of the laboratory with all the benefits it entails (financially, environmentally, etc.) This paper focuses on someone who does not want or may not yet have a laboratory infrastructure: • a designer who wants to undertake the production and distribution of his own creations • a jeweller who is at the beginning of his work • an amateur who aspires to become a professional • a creator who will work through e-shop On what criteria must he choose and which kind of digital technology? What are the pros and cons? What alternatives are there in the distribution of his creations? Simultaneously, the traditional big brands invest only to to today's digital technology , integrating it in traditional techniques, or do they also invest in future technologies?
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.