ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ASSESSMENT AND RETROFITTING OF AN EXISTING BUILDING LOCATED AT MUNICIPALITY OF AMARI ACCORDING TO THE GREEK INTERVENTION REGULATION (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 266
 7. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 8. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΩΣΤΙΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. αποτίμηση | ανασχεδιασμός | επεμβάσεις | ενισχύσεις | Δημόσια κτίρια | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | assessment | retrofitting | interventions | reinforcement | public buildings | KAN.EPE.
 10. 2
 11. 23
 12. 3
 13. Περιέχει : εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, πίνακες, συντομογραφίες και ακρωνύμια.
  • Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, με τίτλο «Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός υφιστάμενου κτιρίου του Δήμου Αμαρίου κατά Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)», έχει ως αντικείμενο την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό δύο υφιστάμενων Δημοτικών κτιρίων και συγκεκριμένα ενός τριώροφου και ενός μονώροφου, τα οποία ενώνονται με διάδρομο τύπου pilotis. Πιο συγκεκριμένα, σκοπό έχει αρχικά την εύρεση της εκτιμώμενης διαθέσιμης φέρουσας ικανότητας και ελέγχου ικανοποίησης των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλουν οι ισχύοντες Κανονισμοί και Νομοθεσία, και στη συνέχεια τη διαμόρφωση και έλεγχο σχημάτων επέμβασης, που θα καθιστούν και ενισχύουν τη φέρουσα ικανότητά τους. Η μεθοδολογία ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό, είναι η ανελαστική στατική ανάλυση, καθώς αποτελεί μία πλήρη και ικανοποιητικά αξιόπιστη μεθοδολογία ανάλυσης των κατασκευών. Το οικόπεδο και οι κτιριακές υποδομές αυτού, είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Αμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης και χωροθετούνται εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Φουρφουρά. Στο οικόπεδο, έχουν κατασκευαστεί τρία κτίρια, το έτος 1976, σε οικόπεδο εμβαδού 1.096,30 τ.μ. με κάλυψη 531,83 τ.μ. και δόμηση 1.043,76 τ.μ. εκ των οποίων τα δύο μεγαλύτερα συνδέονται με διάδρομο τύπου pilotis. Το πρώτο και μεγαλύτερο κτίριο, είναι τριώροφο (Ισόγειος, πρώτος και δεύτερος όροφος), το δεύτερο μονώροφο και το τρίτο στεγάζει το λεβητοστάσιο. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας, είναι το τριώροφο και μονώροφο κτίριο. Τα κτίσματα διαθέτουν πλακοσκεπή και φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το συγκρότημα των κτιρίων, δωρεά του Εμμανουήλ Σαρμάνη – ευεργέτη με καταγωγή από το Φουρφουρά, προοριζόταν να λειτουργήσει ως Οικοτροφείο Θηλέων κάτι ωστόσο που δεν έγινε ποτέ. Από τότε και μέχρι σήμερα, οι κτιριακές υποδομές είναι ανενεργές και χρησιμοποιείται τμήμα τους, ως αποθήκη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, ενώ η σημερινή κατάστασή τους παρουσιάζει έντονα τα σημάδια εγκατάλειψης. Τα στοιχεία που κάνουν το κτιριακό συγκρότημα ιδιαίτερο, είναι η μεγάλη του δόμηση σε ένα οικισμό 605 κατοίκων, η παλαιότητά του (1976), η καθοριστική θέση του στο Δήμο, οπότε και η αναγκαιότητα επανάχρησής του με σκοπό να αποτελέσει ένα πολύκεντρο για το Δήμο και τέλος η ιδιαιτερότητα των ξυλοτύπων του τριώροφου και η βλάβη (διαφορική καθίζηση του εδάφους) που παρουσιάζει το μονώροφο κτίριο. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της εργασίας είναι:  Συλλογή στοιχείων και δεδομένων (έρευνα του ιστορικού του δομήματος στο Αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρίου, στην οποία και εργάζομαι τα τελευταία χρόνια)  Ανάλυση δομήματος, βάσει της υφιστάμενης-πραγματικής κατάστασης  Έλεγχος οριακών καταστάσεων, βάσει του στόχου σχεδιασμού (συνδυασμός στάθμης επιτελεστικότητας και επιπέδου σεισμικής διέγερσης)  Σύλληψη και προκαταρκτικός σχεδιασμός του σχήματος επέμβασης  Ανάλυση του ανασχεδιασμένου δομήματος  Έλεγχος οριακών καταστάσεων, βάσει του στόχου σχεδιασμού Για την προσομοίωση, ανάλυση, διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και ανασχεδιασμό των κτιριακών υποδομών, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SCADA PRO 18 της εταιρείας ACE HELLAS.
  • Aim of the present postgraduate thesis is the assessment and retrofitting of two buildings located at Municipality of Amari and specifically one three-floor and one one-floor building, which are connected with a corridor of pilotis type. More specifically, the initial purpose of this thesis is to calculate the estimated available carrying capacity and to monitor the compliance with the minimum mandatory requirements imposed by the applicable Regulations and Legislation. The subsequent purpose is to design intervention schemes that will enhance the carrying capacity of the buildings. The analytical method used for the assessment and retrofitting, is the Nonlinear Static Analysis, as it is a complete and sufficiently reliable structure analysis method. The plot and its infrastructure, are owned by the Municipality of Amari, Regional Unit of Rethymnon, Region of Crete and are located within the cohesive part of the settlement of Fourfoura. Three buildings were built in 1976 on a plot of 1,096,30 sq.m. with a coverage of 531.83 sq.m. and total building area 1,043,76 sq.m. two of which are joined by a corridor of pilotis type. The first and largest is a three-floor building (Ground floor, first and second floor), the second one-floor building and the third building houses the boiler room. The object of the present postgraduate thesis, is the three-floor and one-floor building. The buildings have slab roofing and load bearing structure by reinforced concrete. The building complex, donated by Emmanuel Sharman - a benefactor from Fourfoura, was intended to be a Female Boarding House, but this never happened. Since then and until today, the building's infrastructure is inactive and part of it is being used as a storehouse of the local cultural association, and its current situation is strongly marked by signs of abandonment. The elements that make the building complex special, are its size in a settlement of 605 inhabitants, its age (1976), its decisive position in the Municipality, and the necessity of its reuse in order to become a multifunctional centre for the Municipality and finally, the peculiarity of the three-floor bearing structure and the damage (differential settlement) of the one-floor building. The methodology used to complete the task is:  Collection of data (research in the Archive of the Technical Service of the Municipality of Amari, where I have been working for the last years)  Analysis of the structure, based on the actual situation  Limit state check, based on the design objective (combination of performance level and seismic excitation level)  Preliminary design of the intervention scheme  Analysis of the redesigned structure  Limit state check based on the design objective The SCADA PRO 18 software by ACE HELLAS was used to simulate, analyze, perform the necessary checks and redesign the structures.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.