Χρήση της μεθόδου pushover (στατική ανελαστική ανάλυση) για μελέτη του φαινομένου Ρ-Δ σε επίπεδα χαλύβδινα πλαίσια [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΣΟΦΙΑ ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 26 Αυγούστου 2008 [2008-08-26]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Στην παρούσα μελέτη γίνονται στατικέςανελαστικέςαναλύσεις(pushover=πλευρικήοριακήώθηση), για τον υπολογισμότου συντελεστήευστάθειαςΧρησιμοποιείται μια ομάδα 17 καμπτικών επίπεδων μεταλλικών πλαισίων. Για κάθεπλαίσιο γίνεται ανάλυση, με και χωρίςΡ-Δ, και χαράσσονται οι καμπύλεςφορτίου-μετατόπισηςαπότιςοποίεςπροκύπτει ο συντελεστήςευστάθειαςΠαράλληλα γίνονται αναλύσειςκαι με άλλεςμεθόδουςυπολογισμούτου θ(σύμφωνα με τον ΕΑΚ (2000), EC8 (2004) και σύμφωνα με τουςAsimakopoulos etal (2007)) για λόγουςσύγκρισηςτων αποτελεσμάτων.Απότα αποτελέσματα των αναλύσεων τηςπλευρικήςοριακήςφόρτισηςπροκύπτει έναςεύχρηστοςμαθηματικόςτύποςγια το συντελεστήευστάθειας οοποίοςθα είναι συνάρτηση του αριθμούορόφων και των δυσκαμψιών των πλαισίων,και θα δύναται να χρησιμοποιηθείστον αρχικόσχεδιασμόενόςπλαισίου και να δείξειτην ευαισθησία του, όσον αφοράστην ευστάθεια του.Ουσιαστικάυπολογίζουμε τιμέςτου συντελεστήευστάθειαςθ, πουαντιστοιχούν στο ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα των πλαισίων καιχρησιμοποιούνται στα πλαίσια τηςdisplacement-based design (σχεδιασμόςμε βάσητιςμετατοπίσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου Ρ-Δ.Τέλος παρατίθεται μια σειράπαραμετρικών μελετών, όπου συγκρίνονταιαποτελέσματα υπολογισμούτου συντελεστήθ που προκύπτει απότον νέο τύπο πουπροτείνεται με τιςτιμέςπου προκύπτουν απότον ΕΑΚ (2000), EC8 (2004) και απότουςAsimakopoulos et al (2007).
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.