Σεισμική Συμπεριφορά Κατασκευής Οπλισμένου Σκυροδέματος με Συστήματα Σεισμικής Μόνωσης

Seismic Behavior of Concrete Structure with Base Isolation Systems (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πελέκης, Νικόλαος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. Παναγιωτάκος, Τηλέμαχος
 8. Παπαγιαννόπουλος, Γεώργιος
 9. Σεισμική Μόνωση | Seismic Isolation | Εφέδρανα | Bearings | Οπλισμένο Σκυρόδεμα | Concrete Structure | Μη Γραμμική Ανάλυση με χρονοϊστορίες | Nonlinear time-history analysis | Ελαστομεταλλικά Εφέδρανα με Πυρήνα Μολύβδου | Lead Rubber Bearings
 10. 1
 11. 3
 12. 22
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Την περασμένη δεκαετία, η χρήση απομόνωση βάσης είχε ευρέως αμεληθεί από την προστασία των κατασκευών σε όλες τις περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Λόγω όμως αρκετών καταστροφικών επιπτώσεων από σεισμικά φαινόμενα, είναι επιτακτική ανάγκη η περαιτέρω ενθάρρυνση για χρήση των συσκευών μόνωσης βάσης ανάμεσα στους επαγγελματίες. Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της σεισμικής μόνωσης βάσης συγκρίνοντάς το με το συμβατικό τρόπο έδρασης στο έδαφος (πάκτωση) σε επιλεγμένο υφιστάμενο κτίριο Οπλισμένου Σκυροδέματος. Το σύστημα μόνωσης που ερευνήθηκε απαρτίζεται από ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου (Lead Rubber Bearings). Το υφιστάμενο κτίριο κατασκευάστηκε το 1969 με κύριο χαρακτηριστικό του τις μυκητοειδείς πλάκες. Οι κανονισμοί διαστασιολόγησης και ελέγχου των ανωτέρω συσκευών βασίζεται στους ΕΝ 1998 κεφ. 10, ΕΝ 1998 μέρος 3 καθώς και στο ΕΝ 15129 Anti-seismic Devices. Η ανάλυση του φορέα βασίζεται στην ανάλυση χρονοϊστορίας με κατάλληλα επιταχυνσιογραφήματα. Επιστρατεύτηκε το εξειδικευμένο λογισμικό SAP2000 v20.2.0 για την ανάλυση καθώς και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ των δύο τρόπων έδρασης και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
  • During the last decade, protecting constructions via base isolation was a technology which was broadly neglected throughout the Hellenic Republic. However, due to several devastating effects from seismic events, there is an imperative need to further encourage practitioners to utilise seismic isolation devices. The goal of the present Master Thesis is to investigate further the effectiveness of seismic isolation by comparing it with the conventional way of supporting on the ground (fixed support) in an existing building made of Reinforced Concrete. The system of isolation that was studied consists of elastomeric bearings with lead core (Lead Rubber Bearings). The existing building was constructed in 1969 and its principal characteristic are the flat slabs. The design codes of the aforementioned devices is based on EN 1998 chap. 10, EN 1998 part 3, as well as on EN 15129 Anti-Seismic Devices. The analysis of the structure is based on analysis of suitably chosen acceleration time-series. The analysis and the evaluation of the results rely on the specialised software SAP2000 v20.2.0, which allows comparisons between the two ways of supporting and ensures reliable conclusions
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.