Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας και ενίσχυση κατασκευής κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος

  1. MSc thesis
  2. ΣΙΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 15 Οκτωβρίου 2007 [2007-10-15]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την σεισμική αποτίμηση και ενίσχυση ενός παλαιού κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχεδιασμένο με τον Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954 και τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959. Η αποτίμηση έγινε πραγματοποιώντας ιδιομορφική ανάλυση, ανελαστική στατική ανάλυση (“pushover”) και μη-γραμμικές δυναμικές αναλύσεις (με εν χρόνω ολοκλήρωση) με βάση τις αρχές των κανονιστικών κειμένων του ΚΑΝΕΠΕ και του EC8 – Μέρος 3 για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό κατασκευών.Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην τεκμηρίωση του υφιστάμενου δομήματος. Δίνεται η γεωμετρία, η δομή του και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις της εποχής ανέγερσής του. Στο τέλος του κεφαλαίου, παρουσιάζονται οι θεωρήσεις και οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον εκ νέου υπολογισμό των οπλισμών υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών.Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε το μαθηματικό προσομοίωμα και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την διαστασιολόγηση του προς αποτίμηση δομήματος. Αρχικά περιγράφεται η χρήση και η λειτουργία του πακέτου λογισμικού ANSRuop, όπως αυτό τροποποιήθηκε στο εργαστήριο κατασκευών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση του τρισδιάστατου μαθηματικού προσομοιώματος. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά ο καθορισμός του καννάβου, η προσομοίωση των χαρακτηριστικών του φορέα, οι θεωρήσεις υλικών και φορτίσεων, καθώς και οι ορισμοί των μελών. Σύμφωνα με τις παραδοχές της εξιδανίκευσης, τα στοιχεία ακολουθούν το διγραμμικό νόμο ροπής-γωνίας στροφής χορδής για μονοτονική φόρτιση, ενώ για ανακυκλιζόμενη ακολουθεί το προσομοίωμα του Takeda με εννέα κανόνες υστέρησης. Τέλος παρουσιάζονται εκτενώς οι μέθοδοι υπολογισμού των iδιαθέσιμων αντιστάσεων, σε όρους παραμορφώσεων και δυνάμεων, σύμφωνα με τις αρχές του ΚΑΝΕΠΕ και του EC8.Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι της σεισμικής αποτίμησης και σχεδιασμού, που θέτει η κάθε στάθμη επιτελεστικότητας των δύο παραπάνω κανονισμών, καθώς και τα κριτήρια ελέγχου για κάθε στάθμη ξεχωριστά. Στη συνέχεια προσδιορίζονται τα φάσματα σχεδιασμού κατά ΚΑΝΕΠΕ και EC8 και περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) και τη δυναμική ανελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας. Τέλος, παρουσιάζεται η δέσμη των τριών (3) ζευγών επιταχυνσιογραφημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην δυναμική ανελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας, κανονικοποιημένα ως προς το φάσμα του EC8.Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αποτίμησης του υφιστάμενου δομήματος. Αρχικά παρουσιάζονται τα δυναμικά χαρακτηριστικά των διαφραγμάτων του προσομοιώματος και οι σημαντικότερες ιδιομορφές του φορέα. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα των μη γραμμικών στατικών αναλύσεων σε μορφή διαγραμμάτων Φασματικής Επιτάχυνσης-Φασματικής Μετατόπισης και Τέμνουσας βάσης– Οριζόντιας μετακίνησης κόμβου κορυφής, καθώς και οι παραμορφωμένες καταστάσεις του φορέα στις διάφορες στάθμες επιτελεστικότητας. Εν συνεχεία δίδονται τα αποτελέσματα των δυναμικών ανελαστικών αναλύσεων για τα τρία (3) ζεύγη επιταχυνσιογραφημάτων σε μορφή δεικτών βλάβης σε υποστυλώματα και δοκούς. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού γίνεται ένας έλεγχος για τη σύγκλιση των αποτελεσμάτων των δύο παραπάνω αναλύσεων.Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της αποτίμησης και προτάσεις ενίσχυσης του δομήματος. Αναλυτικότερα, γίνεται προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων όλων των αναλύσεων και πραγματοποιείται μία πρώτης τάξεως εκτίμηση της σεισμικής απόκρισης και στατικής συμπεριφοράς της κατασκευής.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.