Μελέτη πεζογέφυρων δυο ανοιγμάτων με σύμμικτες και μεταλλικές δοκούς : διαστασιολόγηση και σύγκριση

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΠΟΥΤΕΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 15 Οκτωβρίου 2007 [2007-10-15]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Περίληψη:Το αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η διαστασιολόγηση του καταστρώματος και των δοκών πεζογεφυρών δύο ίσων ανοιγμάτων και διαφορετικών μηκών υπό στατικά φορτία. Για τις κύριες δοκούς της γέφυρας εξετάζονται τρεις περιπτώσεις : να είναι σύμμικτες με πλήρη συνεργασία σιδηροδοκού - πλάκας καταστρώματος, σύμμικτες με μερική συνεργασία και τέλος μεταλλικές χωρίς σύνδεση με την πλάκα. Η πλάκα σκυροδέματος, οι δοκοί και οι σύνδεσμοί τους, όπου υπάρχουν, διαστασιολογούνται πλήρως σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να γίνει μία αντικειμενική σύγκριση κόστους και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε λύσεως. Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τις σύμμικτες κατασκευές, αναπτύσσονται οι στόχοι της εργασίας και παρουσιάζονται τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την γέφυρα. Στο τέταρτο κεφάλαιο βρίσκονται τα φορτία που καταπονούν τον φορέα της γέφυρας και οι συνδυασμοί φορτίσεως στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας και αστοχίας. Στο επόμενο κεφάλαιο διαστασιολογείται πλήρως η πλάκα του καταστρώματος και προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι οπλισμοί, σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η περίπτωση της σύμμικτης δοκού (με άνοιγμα 25m) με πλήρη συνεργασία σιδηροδοκού - πλάκας, που περιλαμβάνει την εύρεση των εντατικών μεγεθών, τη διαστασιολόγηση της σιδηροδοκού και των συγκολλήσεών της, τους διαφόρους ελέγχους που υπαγορεύονται από τον Ευρωκώδικα 4 και την διαστασιολόγηση των διατμητικών συνδέσμων. Η περίπτωση της μερικής συνεργασίας της σύμμικτης δοκού (για το ίδιο μήκος ανοίγματος) για διάφορα ποσοστά σύνδεσης και ειδικότερα η επιρροή της μερικής σύνδεσης στο ύψος του κορμού της σιδηροδοκού εξετάζεται στο έβδομο κεφάλαιο. Η μεταλλική δοκός, χωρίς συνεργασία, μελετάται σε ξεχωριστό κεφάλαιο και εξετάζεται η περίπτωση τόσο συγκολλητής όσο και πρότυπης διατομής. Γίνονται η διαστασιολόγηση και οι αναγκαίοι έλεγχοι αστοχίας και λειτουργικότητας. Ακολουθεί κεφάλαιο το οποίο αποτελείται από πίνακες που περιέχουν τα αποτελέσματα της διαστασιολόγησης δύο ακόμα ανοιγμάτων πεζογέφυρας (20 και 15m) με σύμμικτη και μεταλλική δοκό. Η εργασία ολοκληρώνεται με την σύγκριση κόστους μέσω αναλύσεως διαφόρων παραμέτρων και με τον σχολιασμό των συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά την εκπόνησή της.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.