Μελέτη δομήματος απο γαλβανισμένες σιδηρές λεπτότοιχες διατομές ψυχρής διαμόρφωσης : σχεδίαση-στατική επίλυση-διαστασιολόγηση-σεισμική συμπεριφορά

  1. MSc thesis
  2. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 15 Οκτωβρίου 2007 [2007-10-15]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Περίληψη:Η παρούσα εργασία ξεκίνησε αρχικά σαν μια περισσότερο θεωρητική εμβάθυνση στις μεταλλικές κατασκευές από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής διαμόρφωσης. Στη συνέχεια με την μικρή εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την πρόσφατη εισαγωγή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στη χώρα μας, κρίθηκε σκόπιμη η παρουσίαση του σχεδιασμού, ο τρόπος δόμησης, κατα-σκευαστικές λεπτομέρειες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη χώρα μας όσοι ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή δομημάτων με τις παραπάνω διατομές. Ο στόχος λοιπόν είναι να δώσει γενικές κατευθύνσεις σε όσους δεν έχουν εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή κτιρίων, χρησιμοποιώντας λεπτότοιχες διατομές ψυχρής διαμόρφωσης. Παρουσιάζεται μια επισκόπηση των κανόνων σχεδιασμού με λεπτότοιχες σιδηρές διατομές σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, μέρος 1.3. Οι ανωτέρω διατομές παράγονται γενικά με ψυχρή έλαση γαλβανισμένων μεταλλικών φύλλων. Οι περισσότεροι μηχανικοί είναι εξοικειωμένοι με τις εφαρμογές των λεπτότοιχων διατομών ψυχρής διαμόρφωσης (επίσης γνωστές σαν διατομές ψυχρής έλασης) σε τεγίδες και διαδοκιδώσεις κατακόρυφων στοιχείων (μηκίδες) για την στερέωση των πλαγιοκαλύψεων. Η γενική χρήση των εν λόγω διατομών σαν κύρια μέλη (φέροντα στοιχεία) ελαφρών μεταλλικών κατασκευών απαιτεί μια απλοποιημένη διαδικασία σχεδιασμού, ώστε να είναι αποτελεσματική στην εφαρμογή της με τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία. Ένα ευρύ πεδίο χρήσεων των λεπτότοιχων διατομών ψυχρής διαμόρφωσης στις κτιριακές κατασκευές έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια και οι πιο κοινές χρήσεις είναι: -κτίρια μονοκατοικιών -μεσαίου ύψους πολυκατοικίες -πατώματα -δικτυώματα στεγών συμπεριλαμβανομένων στεγών σε ανακαινίσεις κτιρίων -προσθήκες καθ' ύψος -σκελετοί στερέωσης επενδύσεων συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων -σκελετοί προκατασκευασμένων στοιχείων -φέροντες τοίχοι και τοιχοπληρώσεις -στέγαστρα Είναι συνειδητοποιημένο ότι ο σχεδιασμός με αυτές τις διατομές φαίνεται περισσότερο σύνθετος απ' ότι με διατομές θερμής έλασης. Είναι ως εκ τούτου σημαντικό να κατανοηθούν οι αρχές σχεδιασμού και επίσης η πρακτική σπουδαιότητα της χρήσης σε κτιριακές κατασκευές των λεπτότοιχων διατομών ψυχρής διαμόρφωσης. Αυτό καθιστά αναγκαία την εξέταση των μεθόδων κοπής, ενώσεως και προσαρμογής των μελών και άλλων υλικών μεταξύ τους, τα οποία είναι κεφαλαιώδους σημασίας στην πράξη. Έτσι λοιπόν τα περιεχόμενα χωρίζονται σε τέσσερις βασικές ενότητες: -στην εισαγωγή παρουσιάζονται οι τρόποι διαμόρφωσης, οι γενικές χρήσεις και η προστασία των λεπτότοιχων διατομών Διπλωματική: Σχεδιασμός κτιρίων με λεπτότοιχες διατομές -το επόμενο κεφάλαιο πραγματεύεται συνοπτικά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, την συμπεριφορά και αντοχή τους και την κτιριακή χρήση συγκεκριμένων διατομών -στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις μεθόδους και παραδοχές που επικρατούν όσον αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων από λεπτότοιχες σιδηρές διατομές και επιλύεται ένα διώροφο οίκημα αγνοώντας στην πρώτη περίπτωση την συνεισφορά των επικαλύψεων στην αντοχή, ενώ στην δεύτερη λαμβάνοντας την υπόψη -και στο τέλος ολοκληρώνουμε με την σύγκριση των κλασσικών μεθόδων κατασκευής και την διατύπωση των συμπερασμάτων διαφόρων μεγεθών (συμπεριφοράς, κόστους κ.λ.π.).
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.