Σύγκριση μεθόδων ενίσχυσης υφιστάμενης κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ, με ή χωρίς τοιχοποιίες πλήρωσης

 1. MSc thesis
 2. Παπαγιάννης, Κωνσταντίνος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Πάλιος, Ξενοφώντας
 8. ΚΑΝ.ΕΠΕ | ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ | ΕΝΙΣΧΥΣΗ | PUSHOVER
 9. 6
 10. 0
 11. ΕΙΚΟΝΕΣ,ΠΙΝΑΚΕΣ
 12. Μιχαήλ Φαρδής, Στέφανος Δρίτσος, «Σεισμικές βλάβες, επισκευές και ενισχύσεις τόμος Α΄, Αποτίμηση σεισμικών βλαβών,επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος» Εκδόσεις ΕΑΠ. Πάτρα 2003
  • Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετάται υφιστάμενη τριώροφη πολυκατοικία με υπόγειο και pilotis στην περιοχή της Αργυρούπολης. Σκοπός της έρευνας είναι η παρουσίαση του τρόπου ενίσχυσης της κατασκευής αυτής με τη βοήθεια υπολογιστικού προγράμματος ευρείας χρήσης και η συγκριτική ανάλυση μεθόδων ενίσχυσής της. Η ανάλυση της φέρουσας ικανότητας γίνεται με την ανελαστική στατική μέθοδο (pushοver) χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες διατάξεις του Ευρωκώδικα 8 και του νέου Κανονισμού Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Η πρώτη ανάλυση και ενίσχυση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψιν τις τοιχοποιίες πλήρωσης και η δεύτερη χωρίς αυτές. Για την υλοποίηση της έρευνας συγκεντρώθηκαν τα στατικά σχέδια από την αρμόδια πολεοδομία. Η μελέτη του κτιρίου πραγματοποιήθηκε το 1983, επομένως χρησιμοποιήθηκε ο αντισεισμικός κανονισμός του 1959. Έπειτα από έλεγχο στο υφιστάμενο κτίριο επιβεβαιώθηκε ότι η κατασκευή του φέροντος οργανισμού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Για την προσομοίωση του κτιρίου θα χρησιμοποιηθεί το TOΛ ΡΑΦ, το οποίο έχει ήδη παραχωρηθεί για τον εκπαιδευτικό αυτό σκοπό από την εταιρία. Θα πραγματοποιηθεί η μοντελοποίηση του φέροντος οργανισμού. Θα ακολουθήσει η αποτίμηση και η ενίσχυση του κτιρίου για τις δυο προαναφερθείσες περιπτώσεις.
  • In the present research we study an existing three-storey apartment building with basement and pilotis, which is set in the area of Argyroupolis, in the city of Athens. The purpose of the survey is a presentation of how to reinforce this construction using a widely used software and a comparative analysis of methods reinforcing it. Inelastic Method (Pushover Analysis) is developed so as to evaluate the capacity of the structure, in accordance with the provisions of Eurocode 8 and Greek Intervetion Code (KAN.EPE.) . More specifically, the first analysis and reinforcement will be applied taking into account the influence of masonry infills, whilst the second one will not include it. The building was studied and designed in the year 1983, therefore the 1958 anti-seismic regulation was used. The geometry and design of the concrete members that were used in the studied building are the same as described in the structural drawings that were given from the Urban Planning Department. A detailed presentation of the existing structure is given along with the description of its simulation in the software TOL-RAF in order to proceed further with the analysis. Subsequently, the methods for the reinforcement, the estimation of the performance point of the structure and the analysis results of the model are presented in detail.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.