Σεισμική απόκριση μεταλικών πλαισίων με υπερωθητική μέθοδο για τρία επίπεδα

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΡΝΑΒΕΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 15 Οκτωβρίου 2007 [2007-10-15]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΤα τελευταία κυρίως χρόνια έχει προκύψει η ανάγκη ακριβούς αποτίµησης της φέρουσας ικανότητας των υπαρχουσών κατασκευών µε µη γραµµικές µεθόδους. Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται είναι µη γραµµική (time history) δυναµική ανάλυση και η Yπερωθητική Aνάλυση (Push Over Analysis). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάλυση πέντε διαφορετικών µεταλλικών πλαισίων µε τη µέθοδο της Υπερωθητικής Ανάλυσης για τρία επίπεδα επιτελεστικότητας . Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η αποδοτικότητα της Υπερωθητικής ανάλυσης (Push Over Analysis) σε σύγκριση µε τη µη γραµµική (time history) δυναµική ανάλυση, χρησιµοποιώντας τις κατανοµές πλευρικών φορτίων που εφαρµόζονται σήµερα . Επίσης να ευρεθούν νέες προτάσεις πλευρικής φόρτισης που θα δίνουν ακριβέστερα αποτελέσµατα συγκριτικά µε αυτά των µη γραµµικών ανελαστικών δυναµικών αναλύσεων. Η εργασία αποτελείται από έξι επιµέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγική αναφορά στις µη γραµµικές µεθόδους και στο σκοπό της εργασίας. Στο δέυτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο εφαρµογής της υπερωθητικής ανάλυσης, στις στάθµες επιτελεστικότητας, και στις κατανοµές πλευρικής φόρτισης που χρησιµοποιούνται. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη µη γραµµική (time history) δυναµική ανάλυση, και παρουσιάζονται πίνακες µε τις σεισµικές διεγέρσεις, τους συντελεστές κλιµάκωσης και τα αντίστοιχα γραφήµατα χρονοιστορίας για επιτάχυνση, ταχύτητα και µετακίνηση που χρησιµοποιήθηκαν στις αναλύσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα είδη των πλαισίων που χρησιµοποιήθηκαν και παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλήρη στοιχεία τους, γεωµετρία, διατοµές, αδρανειακά και δυναµικά χαρακτηριστικά καθώς και οι γραφικές απεικονίσεις µε τις κατανοµές πλευρικής φόρτισης που χρησιµοποιήθηκαν για τις επιµέρους υπερωθητικές αναλύσεις ανά πλαίσιο. Στο πέµπτο κεφάλαιο συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των Υπερωθητικών - Push Over αναλύσεων για το σύνολο των κατανοµών πλευρικής φόρτισης µε τη µέση τιµή των αποτελεσµάτων των δυναµικών (time history) ανελαστικών αναλύσεων που ελήφθησαν από την βιβλιογραφία για το σύνολο των σεισµικών διεγέρσεων και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα. 1Στο έκτο κεφάλαιο καταληκτικά αναφέρονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις παραπάνω συγκρίσεις και προτείνονται νέες κατανοµές και διαδικασία πλευρικής φόρτισης ώστε τα αποτελέσµατα των υπερωθητικών αναλύσεων να συγκλίνουν µε αυτά των µη γραµµικών ανελαστικών δυναµικών αναλύσεων. Επίσης παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.