Αντισεισμικός σχεδιασμός και ενίσχυση παλαιού διώροφου κτιρίου από τοιχοποιία

  1. MSc thesis
  2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 15 Οκτωβρίου 2007 [2007-10-15]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΗ διπλωµατική αυτή εργασία σχετίζεται µε τη µελέτη της συµπεριφοράς ενός υφισταµένου διατηρητέου διώροφου κτιρίου από λιθοδοµή υπό σεισµική φόρτιση µε χρήση γραµµικής ελαστικής ανάλυσης. Αρχικά, πραγµατοποιείται δυναµική φασµατική ανάλυση του κτιρίου µε χρήση του προγράµµατος πεπερασµένων στοιχείων SAP v9.0.3, και ελέγχεται η στατική επάρκεια των τοιχοποιιών µέσω των σχέσεων που προτείνει ο Ευρωκώδικας 6. Από τους ελέγχους προκύπτει ότι οι τοιχοποιίες αστοχούν σε πολλά σηµεία, γεγονός το οποίο καθιστά επιτακτική την ενίσχυση του κτιρίου. Στη συνέχεια, προτείνεται η ενίσχυση του λιθόκτιστου κτιρίου µε µεταλλικά στοιχεία. Σε πρώτη φάση το κτίριο ενισχύεται µε µεταλλικό φορέα του οποίου τα µέλη είναι διατεταγµένα σε συνήθεις αποστάσεις. Στο ενισχυµένο κτίριο πραγµατοποιείται εκ νέου δυναµική φασµατική ανάλυση και εκτελούνται έλεγχοι βάσει των σχέσεων που προτείνουν οι Ευρωκώδικες 6 και 3 προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της επέµβασης. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι θετικά µε τη συµπεριφορά του κτιρίου να είναι σηµαντικά βελτιωµένη, παραµένουν όµως πολλά σηµεία στις τοιχοποιίες µε σηµαντικές βλάβες. Σε δεύτερη φάση και στα πλαίσια της διερεύνησης της αποτελεσµατικότητας τέτοιων µορφών ενίσχυσης, προτείνεται η χρήση νέου µεταλλικού φορέα µε σηµαντικά πιο πυκνή διάταξη των στοιχείων του, στον οποίον επιβάλλονται οι ίδιες φορτίσεις και εκτελούνται οι ίδιοι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν στον αρχικό φορέα ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή το κτίριο συµπεριφέρεται ακόµη καλύτερα χωρίς όµως να έχουν αποφευχθεί πλήρως οι αστοχίες σε όλα τα σηµεία των τοιχοποιιών. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στόχος της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης µεταλλικών στοιχείων ως µέσο ενίσχυσης ενός κτιρίου από λιθοδοµή µέσω γραµµικών ελαστικών αναλύσεων. Είναι προφανές ότι η κατάληξη σε κάποιο συγκεκριµένο φορέα ο οποίος θα αποτελούσε τη βέλτιστη µορφή ενίσχυσης θα απαιτούσε πολλαπλές αναλύσεις µε διαφορετικούς µεταλλικούς φορείς, κάτι που ξεφεύγει από το χρονικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.