Χρήση ενεργειακών δεικτών στην ανελαστική σεισμική απόκριση πλαισίων Ο/Σ

  1. MSc thesis
  2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. ΒΕΝΙΑΜΙΝ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 15 Οκτωβρίου 2007 [2007-10-15]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΤα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί ολοκληρωµένες µεθοδολογίες σεισµικού σχεδιασµού επίπεδων πλαισίων µε βάση την ενέργεια. Συνήθης αφετηρία της διαδικασίας ενεργειακού σχεδιασµού αποτελεί η χρήση εµπειρικών ενεργειακών δεικτών για τον προσδιορισµό της συνολικά εισαγόµενης σεισµικής ενέργειας καθώς και του ποσοστού της το οποίο καταναλώνεται µέσω µόρφωσης πλαστικών αρθρώσεων (πλαστική ενέργεια). Ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης των ανωτέρω θεωρητικά προσδιορισµένων ενεργειακών δεικτών µε την ανελαστική συµπεριφορά πλαισίων από Ο/Σ. Προς τον σκοπό αυτό επιχειρούνται εκτεταµένες εν- χρόνω δυναµικές αναλύσεις τυπικών πλαισίων Ο/Σ, υπό τη δράση (αρχικών αλλά και επεξεργασµένων) καταγραφών της ισχυρής εδαφικής κίνησης του σεισµού των Αθηνών του Σεπτεµβρίου 1999. Ένα σηµαντικό συστατικό της µεθοδολογίας αποτελεί η εκτίµηση της ικανότητας απορρόφησης ελαστικής ενέργειας πολυωρόφων πλαισίων. Οι αναλύσεις πιστοποιούν ότι η µέγιστη ελαστική ενέργεια µπορεί να εκτιµηθεί µε ικανοποιητική ακρίβεια µέσω ενός ενεργειακά ισοδύναµου ελαστο-πλαστικού µονοβάθµιου ταλαντωτή ο οποίος προσδιορίζεται από την στατική ανελαστική ανάλυση (pushover) και τα ιδιοµορφικά χαρακτηριστικά του φορέα. Τα αποτελέσµατα των εκτεταµένων παραµετρικών αναλύσεων αναδεικνύουν την ισχυρή συσχέτιση των µεγεθών ανελαστικής απόκρισης (τέµνουσα διαρροής, µέγιστη µετακίνηση κορυφής, αριθµός πλαστικών αρθρώσεων) µε τους θεωρητικά προσδιορισµένους ενεργειακούς δείκτες, µε την προϋπόθεση ότι γίνεται χρήση του ενεργειακά ισοδύναµου ελαστο-πλαστικού µονοβάθµιου ταλαντωτή. Επιπλέον, προτείνονται αξιόπιστες εµπειρικές σχέσεις οι οποίες επιτρέπουν την θεωρητική εκτίµηση της µέγιστης µετακίνησης κορυφής και του αριθµού πλαστικών αρθρώσεων µε βάση το φάσµα ψευδοταχυτήτων σχεδιασµού και τα χαρακτηριστικά της καµπύλης pushover του φορέα.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.