ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

  1. MSc thesis
  2. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 29 Ιουλίου 2009 [2009-07-29]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Ο αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών λαμβάνει υπόψη του την ανελαστική απόκρισή τους σε ισχυρούς σεισμούς μέσω του συντελεστή συμπεριφοράς q (ή παράγοντα πλαστιμότητας Ry), ο οποίος συνδέεται με την αναμενόμενη πλαστιμότητα μ που θα αναπτυχθεί. Στον Ελληνικό Κανονισμό γίνεται η παραδοχή ότι q=q0*μ (θεώρηση ίσων μετακινήσεων), όπου q0η υπεραντοχή για τις συνήθης κατασκευές. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση q-μ σε μια πραγματική κατασκευή με ανελαστικές εν χρόνω αναλύσεις για ένα πλήθος εδαφικών καταγραφών κοντινού πεδίου. Επιλέγεται ένα εξαώροφο επίπεδο πλαίσιο από χάλυβα το οποίο είναι ήδη διαστασιολογημένο και έχει ιδιοπερίοδο Τ=1.51sec. Μέσω των ανελαστικών αναλύσεων υπολογίζεται η πλαστιμότητα μ τόσο συνολικά για την κατασκευή όσο και για την στάθμη του ισογείου, για δεδομένο συντελεστή συμπεριφοράς q. Εξάγονται συμπεράσματα για την σχέση q-μ, και την μεταβολή της σχέσης q-μ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης, πιο αναλυτικά τις δεσπόζουσες περιόδους Τ2 και Τ3 που προκύπτουν από το φάσμα ταχυτήτων και μετακινήσεων αντίστοιχα και του λόγου της δεσπόζουσας περιόδου της κατασκευής προς τη δεσπόζουσα περίοδο του παλμού. Διερευνάται ακόμη η σχέση μεταξύ της απαιτούμενη πλαστιμότητας που προκύπτει για την εν λόγω κατασκευή (πολυβάθμιο σύστημα) και της απαιτούμενης πλαστιμότητας του μονοβάθμιου ταλαντωτή. Τα στοιχεία που αφορούν στον μονοβάθμιο ταλαντωτή αποτελούν αντικείμενο άλλης εργασίας και χρησιμοποιούνται ως δεδομένα για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.