ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΑΣΕΙ TOY ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Seismic evaluation and strengthening of an existing reinforced concrete building according to the 2nd revision of the current Greek retrofitting code (KAN.EPE.) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδάκης, Μιχαήλ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 151
 7. Στρεπέλιας, Ηλίας
 8. Στρεπέλιας, Ηλίας | Κωστινάκης, Κωνσταντίνος
 9. ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ | ΕΝΙΣΧΥΣΗ
 10. 5
 11. 9
 12. 0
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Σεισμικές βλάβες, επισκευές και ενισχύσεις τόμος Α΄ / Μιχαήλ Φαρδής, Στέφανος Δρίτσος , ΣΜΑ61, Πάτρα 2003
  • Στον Ελλαδικό χώρο η πλειοψηφία των κτισμάτων είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και μελετημένα με διάφορους αντισεισμικούς κανονισμούς που διαφοροποιούταν με το πέρας των ετών. Όσον αφορά την στατική επάρκεια τους, μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί σε παλαιότερα κτίσματα που δεν έχουν υπολογιστεί με σύγχρονο αντισεισμικό σχεδιασμό και δεν διαθέτουν σωστή μόρφωση του φορέα τους , όπως και την αντοχή να φέρουν τα μόνιμα και σεισμικά φορτία που ενδεχομένως να τα καταπονήσουν. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε ένα κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετημένο από το ελληνικό κράτος , που να αφορά την αποτίμηση και ενίσχυση υφισταμένων κατασκευών , με αποτέλεσμα όλες οι επεμβάσεις να γίνονταν εμπειρικά. Με την θεσμοθέτηση στο ΦΕΚ 2984/Β/30-08-2017 του Κανονισμού Επεμβάσεων κτιρίων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) , ο μηχανικός έχει την δυνατότητα πλέον έγκυρα και νόμιμα , να ελέγξει την στατική επάρκεια κατασκευών και να επέμβει σε κτίρια που έχουν υποστεί αστοχίες. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αποτίμηση και κατόπιν την ενίσχυση , σύμφωνα με την 2η αναθεώρηση του Κανονισμού Επεμβάσεων κτιρίων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) , ενός τριώροφου κτίσματος με υπόγειο και μεσοπάτωμα στον ισόγειο όροφο, όπως και με απόληξη κλιμακοστασίου στο δώμα. Η διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη . Το πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά τις ενισχύσεις κτιρίων κατασκευασμένων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην αποτίμηση και ενίσχυση της παραπάνω τριώροφης οικοδομής και γίνεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων των υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν από το λογισμικό Fespa έκδοση 7.6.0.24
  • In Greece, the majority of buildings are made of reinforced concrete and studied with various antiseismic regulations that varied over the years. Regarding their static adequancy, greater emfasis should be placed on older buildins that have not been calculated with a modern earthquake proof design and lacking the proper education of their operator, as well as the resistance to permanent and seismic loads that may cause stress. Until a few years ago, there was no regulatory framework established by the Greek state, which concerned the valuation and strengthening of existing structures, with the result that all interventions are empirical. With the establishment of the current Greek retrofitting code (KAN.EPE.) FEK 2984/B/30-8-2017, the engineer has the ability to validate and legally control the static construction adequancy and to intervene in buildings that have been damaged. This diploma thesis deals with seismic evaluation and strengthening of an existing reinforced concrete three storey building with a basement and mezzanine on the ground floor, as well as with a staircase at the roof, according to the 2nd revision of the current Greek retrofitting code (KAN.EPE.). The dissertation consists of two parts. In the first part there is a brief reference to the theoretical background concerning the reinforcement of buildings made of reinforced concrete. Τhe second part refers to the evaluation and reinforcement of the above three-storey building and interpretation of the results of the calculations made by the software Fespa, version 7.6.0.24
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές