ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΤΟΥ EC8

 1. MSc thesis
 2. ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. Σεπτέμβριος 2019 [2019-09]
 5. Ελληνικά
 6. 219
 7. ΚΩΣΤΙΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΠΑΡΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 9. Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς, Παλαιός Κανονισμός Σκυροδέματος, ΚΑΝ.ΕΠΕ., EC8, Δυναμική Φασματική Ανάλυση, Ανελαστική Στατική Ανάλυση, Pushover
 10. 1
 11. 20
 12. 1
 13. Το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η σεισμική αποτίμηση μίας υφιστάμενης τετραώροφης πολυκατοικίας από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία έχει μελετηθεί και κατασκευασθεί προ του 1985. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SAP2000 v.19. Το κτίριο εξετάσθηκε με την Ελαστική Δυναμική Φασματική Ανάλυση και τη Ανελαστική Στατική Ανάλυση (Pushover Analysis) με βάση τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και του Ευρωκώδικα 8.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας ενός υφιστάμενου πολυόροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σύγχρονων κανονιστικών κειμένων του EC8 και του Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Η υφιστάμενη κατασκευή είναι ένα τετραώροφο κτίριο με τμήμα υπογείου, πιλοτή και δώμα, στην περιοχή της Χαλκίδας, το οποίο μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε το 1980 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για τη μελέτη και εκτέλεση οικοδομικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα του 1954 και του Αντισεισμικού Κανονισμού οικοδομικών έργων του 1959. Η ανάλυση του κτιρίου πραγματοποιείται με το λογισμικό SAP2000 της εταιρείας Computers and Structures, Inc. Αρχικά, γίνεται μία θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου της αποτίμησης της σεισμικής επάρκειας των υφιστάμενων κατασκευών γενικά, και ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της προσομοίωσης του υπό εξέταση κτιρίου στο λογισμικό ανάλυσης. Στη συνέχεια, διενεργούνται οι ελαστικές και ανελαστικές αναλύσεις, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που προτείνονται από τους Κανονισμούς. Η ελαστική μέθοδος που εφαρμόσθηκε είναι αυτή της Δυναμικής Φασματικής Ανάλυσης, ενώ η ανελαστική μέθοδος περιλαμβάνει την Ανελαστική Στατική Μέθοδο Pushover. Τέλος, από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με την επιρροή της εκάστοτε μεθόδου αποτίμησης. Προκύπτει απαίτηση για ενίσχυση του κτιρίου και από τις δύο μεθόδους σε πολλά δομικά στοιχεία.
  • The present diploma thesis deals with the evaluation of seismic adequacy of an existing multi-storey reinforced concrete building, with the aid of linear and non-linear analysis methods according to the seismic provisions of the contemporary codes of Eurocode 8 and the Greek Code for Structural Interventions (KAN.EPE.). This existing structure is a four storey building with also a basement, a ground floor and a loft, set in the area of Chalkida, designed and structured in the year 1980, according to the Greek code provisions for reinforced concrete structures of 1954 and the Greek code of aseismic design of 1959. The building is simulated and analyzed using the software SAP2000 by Computers and Structures, Inc. Firstly, a theoretical approach of the subject of the evaluation of the seismic capacity of existing structures is carried out, followed by a detailed description of the simulation of the test building in the software. During the investigation of the conduct of the building, a number of elastic and inelastic analyses is performed, according to the methodologies proposed by the seismic codes. The elastic analysis method applied is the spectral static analysis, while inelastic method applied includes the non-linear static analysis. Finally, from comparison of the results, conclusions are drawn regarding the influence of the assessment method. In conclusion, there is the necessity of reinforcing a great number of structural members of the building.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές