Συστήματα σεισμικής μόνωσης και εφαρμογή τους στις γέφυρες

Seismic isolation of bridges (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κασαμπαλίδου, Λένα
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 66
 7. Παναγιωτάκος, Τηλέμαχος
 8. Σαπουντζάκης, Ευάγγελος
 9. σεισμική μόνωση, σύστημα μόνωσης, εφέδρανα, αποσβεστήρες
 10. 3
 11. 10
 12. Περιέχει φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες
  • Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται το φαινόμενο της σεισμικής μόνωσης, περιγράφονται συστήματα σεισμικής μόνωσης που χρησιμοποιούνται ευρέως, ακολουθούν οι κανόνες του ευρωκώδικα που διέπουν την εφαρμογή τους και γίνεται εφαρμογή τεσσάρων εκ των συστημάτων αυτών σε τυπική γέφυρα. Εφέδρανα τριβής εκκρεμούς, ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαμηλής απόσβεσης, ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου και ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου και αποσβεστήρες είναι τα τέσσερα συστήματα τα οποία εξετάζονται σε φύλλα EXCEL με βάση τις εξισώσεις του ευρωκώδικα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο τέλος μαζί με χρήσιμα συμπεράσματα για τη σεισμική μόνωση και τα συστήματα σεισμικής μόνωσης.
  • Δεν υπάρχει
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.