ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONCRETE PRODUCED WITH MATERIALS FROM MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σαχλικίδης, Παναγιώτης
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Ρεπαπής, Κωνσταντίνος
 8. Ταστανή, Σουζάνα | Κατάκαλος, Κωνσταντίνος
 9. Ανακυκλωμένο Σκυρόδεμα | Διαχείριση ΑΕΚΚ | Αδρανή από ΑΕΚΚ | Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας
 10. 1
 11. 19
 12. 180
 13. Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
  • Οι απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης και η συνεχής αύξηση του πληθυσμού της γης, καθιστούν την δημιουργία πολιτικών έργων υποδομής αλλά και κατοικιών διαβίωσης των ανθρώπων μία ανάγκη συνεχώς αναπτυσσόμενη. Αυτή η ανάγκη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ζήτηση σε δομικά υλικά όπως το σκυρόδεμα και κατ’ επέκταση στα υλικά από τα οποία αποτελείται, αδρανή, τσιμέντο και νερό. Η μεγάλη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα τον περασμένο αιώνα, σε συνδυασμό με ανύπαρκτα προγράμματα διαχείρισης οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη απόθεση υπολειμμάτων κατασκευών και κατεδαφίσεων σε διάφορους μη ελεγχόμενους χώρους. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών που προέρχονται από τον κατασκευαστικό τομέα ως απόβλητα. Στη συγκεκριμένη εργασία έγινε προσπάθεια παραγωγής σκυροδέματος με αδρανή που προέρχονται από απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Έγινε εργαστηριακή ανάλυση των ιδιοτήτων και της καταλληλότητας των ανακυκλώσιμων αδρανών για χρήση σε σκυρόδεμα και προσπάθεια παραγωγής δομικού σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 με κατηγορία έκθεσης XC3. Συνολικά παρασκευάστηκαν 6 αναμιγμάτα σκυροδέματος και από το κάθε ανάμιγμα παρασκευάστηκαν 13 κυβικά δοκιμία, δηλαδή συνολικά παρασκευάστηκαν 78 κυβικά δοκίμια σκυροδέματος τα οποία δοκιμάστηκαν σε θλίψη σε 3, 7, 14, 28, 90 ημέρες. Μετρήθηκε το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας με κατάλληλη συσκευή υπερήχων, χρησιμοποιήθηκε κρουσίμετρο για τον προσδιορισμό του αριθμού αναπήδησης και μετρήθηκαν οι παραμορφώσεις των δοκιμίων κατά την θλίψη σε 28 ημέρες. Ακόμη έγινε προσδιορισμός της απώλειας μάζας μέχρι τις 28 ημέρες σε ένα δοκίμιο από κάθε ανάμιγμα το οποίο συντηρήθηκε εκτός νερού σε θάλαμο με θερμοκρασία 20oC Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί η υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος με χρήση αδρανών από απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων όταν ο διαχωρισμός είναι ελλιπής στη μονάδα διαχείρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν διαχωρίζονται τα επιβλαβή υλικά για την παραγωγή σκυροδέματος, μπορούμε να έχουμε ποιοτικότερα αποτελέσματα και πιο κοντά στο δομικό σκυρόδεμα.
  • The demands of the modern way of life and the continuous increase of the earth's population, make the creation of infrastructure projects as well as people's living quarters an ever-growing need. This need creates the conditions for greater demand for building materials such as concrete and consequently the materials of which is composed, aggregate, cement and water. The great activity in the construction sector in the last century, in combination with non-existent management programs, led to uncontrolled disposal of construction and demolition waste in various uncontrolled areas. In recent years, an effort has been made to manage and reuse materials from the construction sector as waste. In this work, an attempt was made to produce concrete with aggregates obtained from waste of excavations, constructions and demolition. A laboratory analysis of the properties and suitability of recyclable aggregates for use in concrete and an attempt to produce structural concrete of category C25/30 with exposure class XC3 was performed. A total of 6 concrete mixtures were prepared and from each mixture 13 cubic specimens were prepared, that is a total of 78 cubic specimens of concrete were prepared which were tested in compression in 3, 7, 14, 28, 90 days. The dynamic modulus of elasticity was measured with a suitable ultrasound device, a rebound hammer was used to determine the bounce number and the deformations of the test specimens were measured in 28 days during compression. The loss of mass for up to 28 days was also determined on a test piece from each mixture which was stored out of water in a 20°C chamber. In conclusion, the deterioration of the quality of concrete can be reported by the use of aggregates from construction and demolition waste when the separation is incomplete in the management unit. Otherwise, when the harmful materials for the production of concrete are separated, we can have better results and closer to the structural concrete.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.